Bodelning mellan sambor

2021-04-15 i Bodelning
FRÅGA
Är i ett samboförhållande som jag nog vill ta mig ur. Vi har varit sambos i ca 15 år.Äger ett gemensamt hus och en gemensam bostadsrätt. Båda är överens att sälja av huset då vi inte använder det.Min sambo vägrar sälja av vår gemensamma bostadsrätt. Kan hon vägra det? Jag behöver sälja av bostadsrätten för att kunna köpa ett nytt boende. Vi är pensionärer. Hon är sjukpensionär. Däremot har hon en stor summa pengar i aktier efter ett arv.Hur ska jag gå tillväga för att kunna sälja vår gemensamma bostadsrätt så jag kan köpa ett nytt boende?Vänligen, K
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om sambors egendom regleras i sambolagen (2003:376).

Inledningsvis bör det diskuteras om bostadsrätten utgör samboegendom?

I 3 § sambolagen definieras samboegendom som sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad avses enligt 5 §, byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, vilket följer av 7 § sambolagen. I enlighet med det som framgår av beskrivningen får det antas att bostadsrätten utgör samboegendom, som bör ingå i bodelningen.

Hur bör bodelningen gå till?

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § sambolagen. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Något formkrav för begäran finns inte, men det ställs förhållandevis höga krav på tydlighet vid en begäran om bodelning.

Enligt 16 § sambolagen ska sedan varje sambo av den delningsbara egendomen, dvs. samboegendomen, tilldelas egendom till så stort värde att det motsvarar värdet på den partens andel. I regel bör detta innebära att vardera part får ett värde som motsvarar hälften av bostadsrättens värde.

Har din sambo någon möjlighet att vägra försäljning av bostadsrätten?

I 16 § sambolagen föreskrivs en möjlighet för ena parten att överta bostaden. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Denna övertaganderätt innebär inte att den avlämnande sambon förlorar värdet av den egendom som tas över utan endast en rätt för den övertagande sambon att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen. Det förutsätter med andra ord att din sambo ska kunna köpa ut dig för att ta över bostadsrätten. Detta följer även av 17 § sambolagen, som innebär att en sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar.

Vilka tillvägagångssätt finns det för att utföra bodelningen?

Samboegendomen ska på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning. Den andra sambon är skyldig att medverka till att bodelning görs. Om parterna inte kan enas om en bodelning, skall domstolen på ansökan av ena sambo förordna någon att vara bodelningsförrättare, se 26 § sambolagen.

Sammanfattningsvis gäller det att en bostadsrätt som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Vid en separation ska samboegendom fördelas mellan sambor, vilket innebär att du har rätt till en viss andel av bostadsrätten. Om din sambo vägrar att sälja bostadsrätten kan du ansöka om en bodelningsförrättare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)