Bodelning för sambor och gemensam bostad

FRÅGA
HejJag är sambo med en man i ett hus.Vi står på 1/2 del var på kontraktet men det är han som står på hela lånetJag har betalt min del av lagfart och pantbrev men inte något av handpenningen. Betalar 5000:- varje månad till lånet+ övriga kostnader på huset. Vad händer vid en separation? Vilka juridiska rättigheter o skyldigheter har jag?Jag har även 2 barn sedan tidigare som jag har ensam vårdnad omTacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för sambor och deras egendom vid en separation regleras av sambolagen, SamboL, som du hittar här. Jag går också kort in på reglerna i lagen om samäganderätt som du hittar här. Jag inleder med att redogöra vad som stadgas i lagen och förklarar sedan hur detta kan tillämpas på situationen du beskriver. Jag utgår i mitt svar från att du och din partner i dagsläget inte har skrivit något samboavtal som påverkar hur reglerna ska tillämpas.

Vad händer när sambor separerar?

Om sambor väljer att separera ska deras samboförhållande anses ha upphört enligt SamboL 2 §. När ett samboförhållande upphör kan en bodelning göras. För att bodelning ska ske krävs att minst en av personerna begär detta. Vid en bodelning till följd av ett samboförhållandes upphörande ingår endast det som kallas samboegendom, se SamboL 8 §.

Vid en bodelning enligt sambolagen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas, se SamboL 12 §. Först beräknas värdet av respektive sambos samboegendom. Från detta värde tillgodoräknar sig de två personerna summor som täcker eventuella skulder. För att få så kallad skuldtäckning krävs att skulden antingen är kopplad till samboegendomen, eller att sambon inte har möjlighet att betala skulden med sina övriga tillgångar, se SamboL 13 §. När skuldtäckning skett ska värdet av sambornas samboegendom läggas samman och sedan delas lika mellan dem, se SamboL 14 §.

En bodelning görs enligt SamboL 8 § med utgångspunkt i den egendom som fanns dagen då samborelationen upphörde. Mellan den dagen och dagen då bodelning sker har samborna redovisningsplikt för sin samboegendom. Det innebär att om en sambo exempelvis minskar värdet av sin samboegendom genom att sälja eller skänka bort delar av den, så kan personen behöva ersätta värdeminskningen vid bodelningen.

Vad är samboegendom?

För sambor är det endast saker och tillgångar som är att anse som samboegendom som ingår i en bodelning. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för sambornas gemensamma användning, se SamboL 3 §. Något anses vanligen vara förvärvat för gemensam användning om det skaffats inför att personerna ska flytta ihop, eller under deras tid tillsammans. Med gemensamt bohag avses enligt SamboL 6 §inre lösöre som exempelvis köksutrustning, möbler och hemelektronik. Gemensam bostad kan vara fast egendom eller byggnad som ägs eller innehas med nyttjanderätt el. d. med det huvudsakliga syfte att användas som gemensamt hem, se SamboL 5 §.

Vad händer med föremål och bostad efter bodelning?

När sambornas andelar i samboegendomen har beräknats ska det ske en lottläggning enligt SamboL 16 §. Detta betyder att samboegendomen ska delas mellan samborna, så att båda får egendom till ett värde som motsvarar deras andel enligt bodelningen. Om en sambo äger samboegendom till ett större värde än den andra, så kan denne behöva lämna över föremål till ett visst värde för att fördelningen ska bli korrekt. Istället för föremål kan en person enligt SamboL 17 § även välja att lämna pengar som motsvarar värdet. Vem av samborna som har rätt att få viss egendom eller bostad på sin lott avgörs utifrån vem av dem som har störst behov av egendomen, se SamboL 16 §. Om en sambo har ett lån förenat med en bostad eller bohag som den andra övertar, ska även ansvaret för lånet övergå på den andra personen.

Samäganderätt

Om bodelningen inte leder fram till en överenskommelse om vem av samborna som har rätt till bostaden, så innehas den med samäganderätt, se SamboL 19 §. Detta betyder att du och din sambo gemensamt måste ta ansvar för och besluta i frågor som rör huset enligt lagen om samäganderätt 2 § och komma överens om hur ni ska förfoga över det. Om det uppstår konflikter kring huset och det är svårt att komma överens finns det enligt denna lag möjligheter att av en oberoende person få hjälp med försäljning.

Vad gäller för huset?

Eftersom ni båda står som ägare och bidrar till att betala lånet, så utgår jag från att du och din sambo skaffade huset för att det skulle vara er gemensamma bostad. Eftersom ni äger ett hus som skaffats med detta syfte, så är det samboegendom och skulle vid en separation ingå i en bodelning om en sådan begärdes av dig eller din sambo. Värdet av huset skulle alltså ingå i beräkningen av era respektive andelar i den totala samboegendomen. Din sambo skulle få tillgodogöra sig en del av sin samboegendom för att täcka huslånet, innan ni delar det sammanlagda värdet av er samboegendom mellan er. Vid lottläggningen tillfaller huset den av er som bäst behöver det. Att du har vårdnad om två barn talar för att du kan ha ett större behov av att överta bostaden, men denna bedömning görs för varje enskilt fall och kan t. ex. påverkas av dina barns ålder, era möjligheter att hitta annat boende m.m. Om du övertar bostaden ska du också överta ansvaret för det resterande lånet som nu står på din sambo. Om värdet för bostaden överstiger din andel i samboegendomen ska du ersätta din sambo för det överstigande värdet.

Om du och din sambo skulle välja att inte göra en bodelning, eller om ni trots en bodelning inte kan komma överens om vem som ska överta huset, så gäller reglerna om samäganderätt. Det betyder att ni gemensamt måste komma överens i alla frågor som gäller huset. Om denna situation uppstår och ni skulle ha svårt att komma överens om förvaltning av huset, så har ni genom domstol en möjlighet att få en utomståendes hjälp att sköta en försäljning av huset.

Dina skyldigheter i händelse av en separation är att ta hand om din egendom och inte aktivt minska din samboegendom på ett sätt som gör att din sambo påverkas negativt när era andelar beräknas i en bodelning. Din samboegendom kan t. ex. minska i värde genom att du säljer, skänker bort eller hyr ut den utan din sambos samtycke.

Om du och din sambo i förväg vill avgöra vad som ska ske med huset och/eller övrig samboegendom om ni separerar, så kan ni skriva ett samboavtal. Detta kan ni få hjälp med via vår avtalstjänst här. För svar på mer komplexa frågor och ytterligare stöd med att utforma ett samboavtal kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Vid behov kan ni boka en tid här.

Jag hoppas att du nu har fått svar på din fråga och lite större klarhet i vad som gäller dig och din sambo i händelse av en separation.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?