Bodelning enligt sambolagen

Hur ska man göra om det inte går att komma överens när man ska dela/lösa ut varandra? (samboförhållande som tagit slut)

Lawline svarar

Hej,

Om jag förstår det hela rätt rör det sig om ett samboförhållande som har upplösts, vilket aktualiserar sambolag (2003:376) (SamboL), (vänligen se https://lagen.nu/2003:376 )

Ett samboförhållande definieras i 1§ SamboL, vilket bland annat innebär ” två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Vilket gör lagen tillämplig på detta fall. Upplösningen av ett samboförhållande återfinns i 2§ SamboL, om jag förstår frågan rätt är det 2§ 1st 2p. SamboL som är aktuell, dvs. att samborna flyttar isär.

Det finns en möjlighet att upprätta ett föravtal om hur en bodelning ska skötas samt avtala om den kommande bodelningen, enligt 10§ SamboL. Detta förutsätter att ett avtal mellan samborna upprättas "inför omedelbart förestående upplösning av samboförhållandet". Är detta inte aktuellt återfinns reglering kring bodelning, vänligen se nedan. 

Har ett samboförhållande upplösts ska en bodelning ske, detta genom en begäran från någon av samborna. Denna begäran ska ske inom ett år från det att samboförhållandet upplöstes, vänligen se 8§ 2st SamboL. Det som kommer att ingå i bodelningen är så kallas samboegendom, se 3§ SamboL vilket innefattar gemensam bostad och gemensamt bohag. Vid bedömningen av vad som utgör samboegendom beaktas om egendomen införskaffats av samborna tillsammans, eller om egendomen förvärvats för att brukas gemensamt under samboförhållandet. När det kommer till egendom som förvärvats innan samboförhållandet kan även sådan i vissa fall inkluderas i bodelningen, detta om man finner att förvärvet i fråga skulle komma till sambornas gemensamma användning (Agell och Brattström, 2011, uppl.5, s.270).

När det kommer till gemensamt bohag inkluderas enligt 6§ SamboL möbler, lösa saker dvs. lösöre och hushållsmaskiner som i huvudsak används för det gemensamma hushållet. Här undantas bohag som uteslutande brukas endast av den ena sambon, denna egendom ska inte inkluderas i bodelningen, enligt 6§ 1st 2men. SamboL. Vad som avses med gemensam bostad återfinns i 5§ SamboL. Bostad eller bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte utgöra samboegendom, vänligen se 7§ SamboL. Andra undantag, dvs egendom som inte utgör samboegendom återfinns i 4 och 9§§ SamboL. Till undantagen räknas dels gåva samt arv där det funnits villkor om att dessa utgör mottagarens enskilda egendom. Lika så hör den egendom som samborna enligt ett eventuellt skriftligt avtal kommit fram till inte ska inkluderas vid en bodelning inte till samboegendomen.

Sedan ett samboförhållande är upplöst har vardera sambo en skyldighet att redogöra för sin samboegendom till dess att bodelning kan ske, detta enligt 11§ SamboL. När det kommer till att fördela samboegendomen genom en bodelning är den tidpunkt man utgår från för att bedöma egendomsförhållandena, tidpunkten samboförhållandet upplöstes, detta enligt 8§ 1st SamboL. Vid en bodelning ska, enligt 20§ SamboL med hänvisning till 9kap 5§ Äktenskapsbalk, en bodelning genomföras av samborna tillsammans, det ska även upprättas en skriftlig handling över bodelningen som ska signeras av båda samborna.  

En bodelning av samboegendomen påbörjas i ett första steg genom att beräkna andelar i samboegendomen. Sedan eventuella skulder täckts sker en likadelning mellan samboarna av den samboegendom som återstår, vänligen se 12-14§§ SamboL. Vid en bodelning ska även samboförhållandets längd beaktas liksom de ekonomiska förhållandena. Detta enligt en så kallad skevdelningsregel som finns i 15§ SamboL. Syftet med regeln är hindra att den ena sambon genom bodelningens likadelning får lämna ifrån sig oskäligt mycket egendom, i relation till den andra sambon.

Efter att en likadelning skett är nästa steg en fördelning av egendomen, så kallad lottläggning, se 16-17 samt 19§§ SamboL. Enligt 16§ 2st ska en behovsprövning avgöra hur samboegendomen, inklusive den gemensamma bostaden ska fördelas. Om det faller sig så att den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom ska ändå en prövning av vilken sambo som bäst behöver bostaden göras, enligt 22§ SamboL. Om det inte finns eller har funnits gemensamma barn i samboförhållandet krävs synnerliga skäl för att den sambo vilken inte äger lägenheten ska anses bäst behöva den. Skulle den sambo vilken inte äger lägenheten anses bäst behöva denna ska denne ersätta den andre sambon för lägenhetens värde, enligt 22§ 3st SamboL. Efter att lottläggningen genomförts och samboegendomen fördelats anses en bodelning vara genomförd.  

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med Vänliga Hälsningar


Anna HelgessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning