Blivit lurad till faderskap - vad har jag för rättigheter?

2019-01-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej ja har en fråga gällande en ev graviditet där en kvinna som ja har träffat vid ett par tillfällen nu har enligt hene själv blivit gravid men ja har sagt från första början att ja inte vill ha flera barn o hon har opererat bort en äggstock så enligt hennes doktor så är risken lite att bli gravid så hon säger nu att hon ska behålla barnet men har även skickat mej ett sms att det inte är säkert att det är ja som är ev far till barnet samt att ja fick inte följa med till läkare så enligt min mening så känner ja mej grundlurad vad det gäller detta så vad gäller hon sa oxså att hon inte behöver mej hon har 2 barn redan så hon kan ha en tredje ja vill inte behöva känna så här ja vill inte ha något som binder mej till detta så vad är det som gäller vad har ja som man för rättigheter vill även tillägga att ja har redan mina 2 älskade ungar så återkoppla mej gätna i detta ärende då det är viktigt för min framtid
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga

Jag uppfattar det som att du vill veta ifall du har några möjligheter att avsäga dig alla de skyldigheter som tillkommer en förälder ifall det skulle visa sig att kvinnan du träffat är gravid med ditt barn.

Att lura någon att bli pappa är inte straffbart. Är du pappa till barnet och det blir fastställt måste du betala underhållsbidrag.

Inledningsvis vill jag framhålla att det är beklagligt att läsa om din situation. Att ofrivilligt bli förälder kan självklart kännas integritetskränkande, skrämmande och som ett övergrepp för dig. Från din sida tolkas det säkert som någon form av bedrägeri. Den straffrättsliga bestämmelse om bedrägeri omfattar inte den situation du blivit utsatt för.

Från lagstiftarens sida anses det vara båda parters ansvar vid ett samlag att man är skyddade. Du kan inte argumentera dig bort från faderskapet genom en argumentation om att du trodde hon var "säker" och förlitade dig på hennes uppgifter. Från lagstiftarens sida anses det istället som du varit bidragande till graviditeten, var medveten om risken och accepterade risken genom att genomföra samlaget.

Det framgår av uppgifterna du lämnat att du inte är gift med kvinnan. Att ha en pappa är en rättighet som anses tillkomma barnet. Vill en person som inte är gift med en kvinna förklaras som pappa för ett barn får den personen skriva under en bekräftelse som socialnämnden ska godkänna, se 1 kap. 4 § föräldrabalken (FB).

I ditt fall är situationen istället den omvända – du vill inte bli betraktad som far till barnet. Eftersom du inte är gift med kvinnan kommer du när barnet är fött inte automatiskt att av samhället betraktas som pappa till barnet.

Med hänsyn till att "rättigheten att ha en pappa" är en rätt som tillkommer barnet har varje socialnämnd i varje kommun en skyldighet att utreda vem som kan vara pappa till ett fött barn när pappan är okänd, se 2 kap. 1 § FB.

Socialnämnden ska i sin undersökning inhämta upplysningar från mamman och andra relevanta personer, se 2 kap. 4 § FB. Mamman kommer då troligtvis nämna dig som potentiell pappa. Socialnämnden kommer då ge dig tillfälle att bekräfta faderskapet. Gör du inte det och motsätter dig med anledning av att du anser att någon annan kanske är pappa kan du begära att blodprov görs av dig, mamman och barnet för att genetiskt bevisa att du inte är far, se 2 kap. 6 § FB.

Socialnämnden kan inte fortsätta en utredning om faderskap i all evighet. Skulle det visa sig lönlöst att inhämta tillräcklig information för att fastställa faderskapet får en utredning läggas ner, se 2 kap. 7 § FB. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och i regel vara slutförd inom ett år från det att barnet är fött.

Även om socialnämndens undersökning ska bedrivas skyndsamt och kan läggas ner kan en utredning tas upp igen. Barnet eller en företrädare för barnet har rätt att väcka talan i närmsta tingsrätt för att tingsrätten ska fastställa faderskapet. Tingsrätten får då begära att blodundersökningar av barnet, modern och den eller de potentiella fäderna görs för att fastställa faderskapet. Medverkar du inte till blodprovning kan du vara tvungen att betala ett vite (ett pengabelopp) till domstolen för din underlåtenhet att medverka och tingsrätten kan även anlita polis för att hämta dig till en provtagning, se 1 §, 2 § och 2 a § lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Fastställs det genom Socialnämndens utredning eller tingsrättens dom att du är pappa till barnet måste du betala underhållsbidrag för barnet. Du måste alltså inte ha kontakt med barnet som vårdnadshavare, om du starkt motsätter dig det, men du måste ändå hjälpa till ekonomiskt. Underhållsbidraget kan fastställas genom dom eller avtal. Avtalet ingår du själv och kommer överens om med modern. Ett sådant avtal kan ingås innan barnet är fött, se 7 kap. 2 § FB.

Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad, se 7 kap. 7 § första stycket FB.

I 7 kap. 3 § FB finns grunderna för underhållsbidragets storlek. Hur mycket du kan vara skyldig att betala för att svara för barnets försörjning beror på en rad omständigheter. Sammanfattningsvis ska det självklart inte vara så högt att du får svårt att klara dina vanliga levnadskostnader. En dom eller ett avtal om underhållsbidrag kan vid ett senare tillfälle revideras, ändras och jämkas av domstol, se 7 kap. 10 § FB.

Sammanfattningsvis blir det svårt för dig att komma ifrån din skyldighet att som förälder svara för barnets ekonomiska försörjning fram till dess att barnet är 18 år (21 år i undantagsfall, vid studier). Eftersom ni inte är gifta kommer du inte per automatik av samhället att betraktas som pappa. Det är först efter att uppgifter från mamman, socialnämndens utredning, barnets begäran om att få faderskapet fastställt och bevisande blodprov, som ditt faderskap medför skyldigheter för dig. Du kan dock bli skyldig att betala underhåll för förfluten tid som gått innan faderskapet var fastställt.

Lycka till!

Behöver du komma i kontakt med en jurist för att t.ex. upprätta ett avtal om underhållsbidrag kan du vänligen vända dig till: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (261)
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

Alla besvarade frågor (69284)