Blir min exsambo förmyndare och förfogar över arvet när jag dör?

Jag och min exsambo har en underårig gemensam son. Om jag avlider, vad händer med arvet?

Kommer min exsambo att vara förmyndare och förfoga över arvet? Kan jag skriva testamente med annan förmyndare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Hur arv fördelas regleras i ärvdabalken, förkortat ÄB. Utgångspunkten är att arvet efter en avliden person följer den personens blodsband. Arvet ska som huvudregel fördelas enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen gäller om inte den avlidna personen har skrivit något testamente. I så fall ska arvet fördelas enligt vad testamentet säger. Bröstarvingar kan dock inte genom ett testamente göras helt arvlösa av sina föräldrar. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, 7 kap. 1 § ÄB.

De bestämmelser som reglerar barns omyndighet finns i föräldrabalken, förkortat FB.

Vad händer med arvet?
Jag utgår från att din son är din enda bröstarvinge. Om du inte har skrivit/skriver något testamente om hur du vill att arvet efter dig ska fördelas kommer därmed din son att ärva allt (hela din kvarlåtenskap), 2 kap. 1 § ÄB. Sambor ärver inte varandra.

Förmyndare?
Din son är underårig och är därmed inte myndig. Utgångspunkten är då att han inte har rätt att själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, 9 kap. 1 § FB. Istället ska den underåriges förmyndare förvalta dennes egendom. Oftast är det barnens föräldrar som är förmyndare. Förmyndarskapet upphör när barnet fyller arton år.

Jag utgår från att ni båda har vårdnaden om sonen. Ni båda är därmed förmyndare, 10 kap. 2 § FB. Detta innebär att om du går bort kommer din exsambo vara ensam förmyndare över sonens tillgångar.

Förmyndaren förfogar över tillgångarna?
Utgångspunkten är att fri föräldraförvaltning gäller ("fri bestämmanderätt"). Detta innebär att när föräldrar är förmyndare bestämmer de hur barnens tillgångar ska användas eller placeras, 13 kap. 1 § FB. I detta ligger dock att egendomen ska förvaltas i barnets intresse. Förmyndaren ska agera på ett sätt som bäst gagnar barnet, 12 kap. 3 § FB. Det kan observeras att en överförmyndare utövar tillsyn över förmyndarna, dvs föräldrarna 12 kap. 9 § FB. Överförmyndarens uppgift är att se till att barnet inte missgynnas, varken ekonomiskt eller rättsligt. Detta innebär kontroll så att barnets egendom inte nyttjas på ett otillbörligt sätt.

Begränsad föräldraförvaltning
Det finns situationer där den fria föräldraförvaltningen är begränsad just på grund av att barnet inte ska missgynnas. Om arvet efter dig skulle överstiga åtta prisbasbelopp (45 500 kr år 2018, dvs 364 000 kr) ska överförmyndaren kontrollera egendomen och inte din exsambo. En redovisningen ska då lämnas till överförmyndarnämnden. 13 kap. 2 § FB.

Överstiger arvet ett prisbasbelopp ska det sättas in på ett spärrat konto som inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd, 16 kap. 11§ FB.

Testamente?
Det går att skriva ett testamente om särskild förvaltning. I ett sådant testamente kan du då bestämma att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än din exsambo.

Vill du att överförmyndaren ska ansvara för förvaltningen kan du föreskriva villkor om särskild överförmyndarkontroll. Då tillämpas samma bestämmelser som om arvet hade uppgått till åtta prisbasbelopp. Om ett sådant villkor är föreskrivet ska pengarna också sättas in på ett spärrat konto.

Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente kan du boka tid med våra jurister här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning