Blir det skillnad vid utmätning om man är sambo eller inneboende?

2019-07-03 i Utmätning
FRÅGA
kan man vara inneboende hos någon som man är i en sexuell relation med? hur påverkar det om den ena är hos kfm, för jag har läst att är man inneboende kan dem inte göra utmätning, utan endast om man är sambos??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur definieras ett samboförhållande?

Samboförhållanden regleras i sambolagen. Ett samboförhållande definieras som ett parförhållande där individerna stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen).

Definitionen av sambo har preciserats genom proposition, doktrin samt praxis. Att ett par stadigvarande bor tillsammans innebär att paret inte har en tillfällig förbindelse. Även ett sexuellt samliv förutsätts föreligga vid samboskap. Om paret är folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn som de bor tillsammans med presumeras det föreligga ett samboförhållande. Det är den som påstår att ett samboförhållande inte föreligger som har bevisbördan för detta. Vid fråga om samboförhållande föreligger ska en helhetsbedömning göras där även andra omständigheter som exempelvis testamente, avtal om ekonomiska familjeangelägenheter eller det förhållandet att en av parterna behåller sin tidigare bostad kan ha betydelse.


Blir det skillnad vid utmätning om ni är sambor eller inneboende?

Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB), närmare bestämt i balkens fjärde kapitel. Huvudregeln är att egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör individen vars egendom ska utmätas eller att individen anses vara dess ägare (4 kap. 17 § UB). När det kommer till utmätning i det fall personen vars tillgångar ska utmätas är gift eller har sambo blir det något komplicerat. Detta eftersom makarnas alternativt sambornas gemensamma egendom kan utmätas för den ena maken eller sambons skulder. För att detta inte ska ske måste individen vars tillgångar ska utmätas eller dess partner, det vill säga make eller sambo, styrka att egendom inte tillhör denne och att egendomen i fråga följaktligen inte ska utmätas (4 kap. 19 § 1 st UB). Om personerna som bor tillsammans inte faller in under kategorin sambo gäller inte det förutnämnda. Då har lagstiftaren istället valt att vända på bevisbördan vilket i detta fall innebär att Kronofogden måste styrka att egendomen som ska utmätas inte tillhör individens inneboende (4 kap. 19 § 2 st UB).

Vad innebär detta för dig?

Mycket riktigt stämmer det att om du är inneboende hos någon som har skulder hos Kronofogden kan myndigheten inte utmäta dina tillgångar. Dock kvarstår frågan huruvida ni skulle klassificeras som sambor då mycket talar för det, till exempel det faktum att ni har en sexuell relation. I sådana fall skulle även din egendom kunna utmätas för din partners skulder.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
13Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-04 18:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (395)
2019-09-22 Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?
2019-09-21 Separationsrätt vid utmätning
2019-09-20 Vad är den minsta inkomsten man kan ha för att utmätning inte får ske?
2019-09-15 Går det att skänka bort en andel av en bostadsrätt för att skydda den mot utmätning?

Alla besvarade frågor (73009)