Blir arvingarna betalningsskyldiga för arvlåtarens skulder?

FRÅGA
Hej, vad händer när man inte kan betala begravning och övriga skulder som förälder har efter sin död? I det här fallet bor dottern kvar i dödsboets hus. Hon vill bo kvar i huset och vill inte sälja det.Dödsboet äger huset som inte har några skulder. Dottern är enda arvinge. Föräldern har 3 syskon kvar i livet. Kan syskonen bli betalningsskyldiga? Vad händer om varken dotter eller syskon betalar? Blir det tvångsförsäljning av huset om dottern inte vill sälja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag är ärvdabalken (ÄB).

I mitt svar utgår jag från att det inte finns något testamente.

Vem har hand om dödsboet?

När föräldern går bort så ska dödsbodelägarna förvalta dödsboets egendom under utredningen av boet (18 kap. 1 § ÄB). Arvingarna till föräldern är som huvudregel dödsbodelägare. Eftersom dottern är enda arvingen så är det alltså hon som ska förvalta dödsboet (2 kap. 1 § ÄB).

vad händer när man inte kan betala begravning och övriga skulder som förälder har efter sin död?

I gällande rätt finns en grundtanke att dödsbodelägarna inte ska kunna drabbas av personligt ansvar för boets skulder. Detta innebär att endast de skulder som det finns täckning för i boet kan krävas ut.

Dock bör här påpekas att som dödsbodelägare ska boet vårdas med omsorg och borgenärernas intressen ska tillgodoses. Görs inte detta så kan arvskiftet gå tillbaka för att göras om och i vissa fall kan dödsbodelägaren bli skadeståndsskyldig (18 kap. 6 § och 21 kap. 4 § ÄB).

Vad gäller begravningskostnaderna så ska de bekostas av dödsboets tillgångar. Skulle skulderna överstiga tillgångarna i boet kan dottern ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i kommunen.

Hon vill bo kvar i huset och vill inte sälja det. Dödsboet äger huset som inte har några skulder. Blir det tvångsförsäljning av huset om dottern inte vill sälja?

Om dödsboets övriga tillgångar kan täcka skulderna så behöver inte huset säljas.

Behöver dottern hjälp med att reda ut dödsboets ekonomiska förhållanden kan hon ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten (19 kap. 1 § ÄB). Detta kommer dock att bekostas från dödsboet tillgångar och således minska hennes arv (19 kap. 15 § ÄB).

Sammanfattning

Skulder ärvs inte utan det som inte kan betalas ur dödsboet skrivs av. Alltså kan varken dottern eller syskonen bli betalningsskyldiga.

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-02-23 Arvsskatt i Schweiz
2021-02-21 Kostnader för begravning
2021-02-21 Vem bestämmer om begravningen?
2021-02-21 Kan man hindra någon från att gå på en begravning?

Alla besvarade frågor (89488)