Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

2020-11-02 i Bolag
FRÅGA
Hej, jag vill starta aktiebolag men vet inte hur det går till. Jag har även funderat på enskild firma men har inte förstått vad skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att först redogöra för hur det går till för att starta aktiebolag och sedan beskriva skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma.

Aktiebolagets bildande

Bildande av aktiebolag och reglerna som gäller för det finns i aktiebolagslagen (ABL). Till att börja med kan flera fysiska eller juridiska personer (dvs. företag) bilda ett aktiebolag, ( 2 kap 1 § ABL). För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kr, se (1 kap 5 § ABL).

Det krävs att stiftarna (dvs. de fysiska eller juridiska personerna som avser att bilda bolaget) upprätta ett utkast till en stiftelseurkund, se (2 kap 3 § ABL). Stiftelseurkunden ska innehålla uppgifter om hur mycket som ska betalas för varje aktie, fullständigt namn och personnummer för styrelseledamot. Om sådan saknas ska det räcka med födelsedatum och postadress. Man kan även ange revisorns och styrelsesuppleantens uppgifter i stiftelseurkunden. De nyssnämnda uppgifterna är obligatoriska för en stiftelseurkund.

Men det finns frivilliga uppgifter som får tas med såsom, om betalning för en aktie kan/måste ske med annan egendom än pengar, villkor för att teckna aktier och om någon ska få särskilda rättigheter eller förmåner av bolaget, se ( 2 kap 5 § ABL.).

Det framgår av ( 2 kap 10 § ABL) att en stiftelseurkund ska innehålla bolagsordning.

En bolagsordning ska i sin tur innehålla: bolagets firma, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsföremålet (dvs. vilken typ av verksamhet bolaget kommer ägna sig åt), antalet aktier, aktiekapitalet, antalet styrelseledamöter, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, hur bolagsstämman ska sammankallas och den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta (räkenskapsåret är de 12 månader som ditt företags ekonomi och bokföring ska utgå från), se (3 kap 1 § ABL).Det bör även anges bolagetssyfte i bolagsordningen OM bolaget har ett annat syfte än vinst. Detta innebär att om bolaget endast ska bedrivas t.ex. för välgörenhetsändamål ska detta framgå av bolagsordningen. Det krävs dock inte om bolaget ska ha ett vinstsyfte, se ( 3 kap 3 § ABL).

Efter att utkastet till en stiftelseurkund har upprättats av stiftarna, ska en eller flera av dem teckna sig för samtliga aktier i bolaget. Sedan ska aktierna betalas, se (2 kap 15 § ABL). Din bank ordnar senare de banktjänster och ta fram ett bankintyg som styrker att aktiekapitalet är inbetalt. Intyget ska lämnas till bolagsverket.

Till slut ska stiftarna färdigställa och underteckna stiftelseurkunden. Inom sex månader från undertecknandet, ska styrelsen anmäla bolaget för registrering i aktiebolagsregistret. Anmälan sker till Bolagsverket. Se (2 kap 22 § ABL.).

Slutligen ska alla nyregistrerade aktiebolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar bolaget.

Sammanfattning

De nyssnämnda stegen är i princip det som behövs för att bilda ett aktiebolag. För att sammanfatta det nämnda så ska du/ni som vill bilda bolaget göra följande:

-Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
-Teckna och betala aktierna
-Banken ordnar bankintyg
-Skriv under stiftelseurkunden
-Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
-Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor från registreringen

Skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma

Skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma är att aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att aktiebolagets rättigheter och skyldigheter är skilda från ägarnas rättigheter och skyldigheter. Du som ägare till aktiebolaget har alltså inte något personligt ansvar för bolagets skulder.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Det innebär att den enskilda firman är ingen egen juridisk person. Man kan säga att du är företaget och företaget är du. Som ägare för en enskild firma är du personligt ansvarig för alla företagets skulder. Det krävs inget formellt startkapital för att starta en enskild firma. Däremot krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kr för att starta ett aktiebolag.

Det enda som krävs för att starta en enskild firma är att du behöver ansöka om F- eller FA-skattsedel hos Skatteverket.

Skatterättslig skillnad

Jag vill också påpeka på att en enskild firma inte räknas som ett skattesubjekt till skillnad från aktiebolag som är ett eget skattesubjekt. Det innebär att den enskilda firman som sådan inte är skattskyldig. Den fysiska personen dvs. ägaren är den skatteskyldige. Alla pengar du tjänar, i egenskap av egen företagare, räknas som inkomst av tjänst och beskattas därefter.

Sammanfattningsvis

Ett aktiebolag är en egen juridisk person som har sina egna rättigheter och skyldigheter. Du som aktieägare ansvarar således INTE för bolagets skulder. Däremot är en enskild firma ingen egen juridisk person och du ansvarar således för firmans skulder. Vidare krävs det inget startkapital för att starta en enskild firma.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?