Bil sönder igen med liknande fel efter en reparation hos bilversktad, går det att kräva pengarna tillbaka?

Lämnade in min Freelander 2007:a på verkstan för reparation. Kopplingspedalen fastnade ibland i bottenläget, men kunde dras upp för hand. Verkstaden rekommenderade då byte av huvud- och slavcylinder i kopplingen. Fick prisförslag på max 12 000 kr, men slutsumman blev 14561 kr, vilket jag accepterade och betalade. Bilen fungerade när jag hämtade ut den. Sedan kördes tre turer om max 20 km totalt. När jag kom hem efter den senaste turen uppstod samma fel igen, men nu ännu värre: Pedalen fastnade och var mycket svår att dra upp och åkte ner meddetsamma när jag släppte den. Dessutom startade inte bilen vid minusgrader, vilket det inte hade varit något problem med tidigare.

Bärgade bilen igen till verkstan för reklamation av arbetet. Vid felsökning upptäcktes att slavcylindern hade gått sönder likadant som förut. Nu påstår verkstan att hela kopplingen måste bytas på grund av att cylindern har slagits sönder av kraftiga vibrationer från motorn. Vi har aldrig känt eller hört några vibrationer från bilen varken före eller efter reparationen. I så fall hade vi självfallet talat om det när vi lämnade in den. Nu fick vi en offert på 20 700 kr för att laga bilen!

14561 kr + 20700 kr blir ju 35 261 kr. Orimligt. Det kan vi inte betala. Freelanden är i körbart skick värderad av "Viköperdinbil" till 40181 kr. Vi har nu en bil på verkstan som vi har kostat på, men som är i sämre skick än innan.

Borde inte vi ha rätt att få våra pengar tillbaka som vi har betalat?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tillämplig när det just handlar om konsumenter som vänder sig till näringsidkare för att få en tjänst utförd på lösa saker, exempelvis en bil, se 1 § Konsumenttjänstlagen.

Fel i tjänst
För att en konsument ska kunna få tillbaka pengarna efter en utförd tjänst måste det först kunna konstateras att det föreligger ett fel med den tjänst som näringsidkaren tillhandahållit konsumenten.

Näringsidkaren ska, enligt 4 § Konsumenttjänstlagen, utföra tjänsten fackmässigt och ska med omsorg tillvarata konsumentens intressen. Vad fackmässigt innebär är inte reglerat i lagen, men begreppet betyder att tjänsten ska utföras sakkunnigt och yrkesmässigt. Fackmässighet kan därför skilja sig åt beroende på vilken bransch näringsidkaren tillhör. Vad fackmässigt innebär inom bilbranschen och vid bilreparationer kan tänkas vara att det ska användas material av viss standard, personalen ska ha den kunskap som krävs för att hitta och laga ett fel eller liknande.

Ett fel vid utförande av en tjänst ska först och främst bedömas av förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, se 12 § Konsumenttjänstlagen. Skulle resultatet av tjänsten försämras efter denna tidpunkt ska, enligt 13 § Konsumenttjänstlagen, tjänsten ses som felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren åsidosatt vad som krävdes av näringsidkaren enligt avtalet eller Konsumenttjänstlagen. Det är denna sistnämnda tidpunkt som blir aktuell för din situation, eftersom bilen gått sönder igen efter att verkstaden reparerat din bil och du fått tillbaka den.

Enligt 9 § Konsumenttjänstlagen föreligger ett fel i tjänsten om tjänstens resultat avviker från:
1. vad konsumenten har rätt att kräva med hänsyn till näringsidkarens fackmässighet och omsorg gentemot konsumenten,
2. föreskrifter eller myndighetsbeslut som huvudsakligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är pålitligt ur säkerhetssynpunkt, eller
3. vad som annars har avtalats.

De punkter gällande fel som är aktuella för din fråga är punkt 1 och punkt 3. Om de "nya" felen på bilen beror på att den första reparationen inte blivit fackmässigt utförd är en bedömningsfråga, som också är svår att avgöra. Det ska också poängteras att det är konsumenten som har bevisbördan, vilket innebär att det är upp till konsumenten att kunna visa att felet beror på näringsidkarens utförda arbete.

Det verkar utifrån det du nämner i situationen att det är ett liknande fel som har uppstått som det första, men på kortare tid och att det blivit ett svårare fel på bilen. Bilverkstaden menar att kopplingen nu gått sönder på grund av kraftiga vibrationer från motorn. Det är därför inte orimligt att anta att även det första felet berott på vibrationer från motorn, något som bilverkstaden rimligen borde ha insett redan vid första reparationen. Detta kan dock också ha varit svårt att avgöra, eftersom skadan var mindre på kopplingen vid den första reparationen. Det kan också tänkas vara så att motorn inte hade sådana kraftiga vibrationer vid första lagningen, vilket också inneburit mindre skador. Men om en noggrann felsökning hade gjorts redan under första reparationen, hade bilverkstaden kanske kunnat hitta roten till felet redan vid första besöket. Detta vet jag dock inte om det skedde. Att bilen plötsligt inte startar vid minusgrader, har jag tyvärr dålig koll på om det kan höra ihop med felet och reparationen med kopplingen. Men vad jag förstår är det inte heller helt osannolikt.

Utifrån det du beskriver, är min bedömning att det borde skett en liknande felsökning vid första besöket hos bilverkstaden som vid den andra för att hitta roten till varför kopplingen varit trasig, i stället för att endast byta ut den delen. Det räckte inte med att byta ut den delen eftersom det tog endast 3 bilturer för att felet skulle uppstå igenom, dessutom värre, och ytterligare ett fel på bilen med att den inte alltid startar. Utifrån detta anser jag att det inte varit ett fackmässigt arbete som utförts.

Påföljder vid fel
Att kräva pengarna tillbaka för en utförd tjänst kallas även för att konsumenten kräver en påföljd vid fel i tjänsten.
De påföljder som enligt 16 § Konsumenttjänstlagen kan bli aktuella är:
- hålla inne betalning
- avhjälpande av felet
- prisavdrag
- hävning av köp

För att konsumenten ska kunna kräva en av dessa påföljder för ett fel krävs att konsumenten reklamerar felet. Med reklamation menas att konsumenten i skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet underrättar näringsidkaren om felet, se 17 § Konsumenttjänstlagen. Reklamation som sker under två månader efter att konsumenten märkt felet anses vara inom rätt tid. Du berättar att ni åkte tillbaka till verkstaden direkt efter att ni märkt att det fortfarande var fel på bilen, vilket innebär att ni har reklamerat inom rätt tid.

Avhjälpande av fel
Enligt 20 § första stycket Konsumenttjänstlagen har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper ett fel, med andra ord fixar det fel som uppstått med tjänsten, om detta inte innebär olägenhet eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Exempelvis om näringsidkaren endast kan få tag i delar till en reparation som tar väldigt lång tid att få tag i och kostar dubbelt så mycket än vad det egentligen hade kostat, då behöver inte näringsidkaren avhjälpa felet. Då kan näringsidkaren i stället hänvisa till en annan av påföljderna.

Näringsidkaren har även enligt andra stycket i samma bestämmelse rätt att först erbjuda avhjälpande av felet innan konsumenten kräver en annan påföljd. Till exempel om en konsument kräver prisavdrag, så har näringsidkaren rätt att i stället erbjuda avhjälpande av felet som uppstått.

Enligt samma bestämmelse men fjärde stycket, ska som utgångspunkt ett avhjälpande av ett fel ske utan kostnad för konsumenten. Denna utgångspunkt gäller dock inte för kostnader som har uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller om felet berott på en olyckshändelse eller liknande händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten själv bekostat enligt avtalet mellan parterna. Ett exempel på detta är att konsument är skyldig att betala kostnader för delar vid byte av en bilmotor som näringsidkaren borde gjort men inte har utfört, och som näringsidkaren inte heller tagit betalt för, alltså den ytterligare kostnaden för en felfri reparation. Konsumenten behöver dock inte betala mer än om tjänsten hade utförts felfritt från början. I ditt fall hade detta inneburit att näringsidkaren hade kunnat avhjälpa felet med kopplingen igen och felet på motorn, där du inte ska behöva betala mer än om de hade fixat felet ordentligt från början.

Prisavdrag
Om näringsidkaren inte vill avhjälpa felet har konsumenten i stället rätt till prisavdrag, i enlighet med 21 § Konsumenttjänstlagen. Storleken på prisavdragen ska enligt 22 § Konsumenttjänstlagen motsvara det pris som det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt, bortsett från kostnader som konsumenten eventuellt kan behöva stå för som jag nämnde ovan. Skulle prisavdraget tänkas vara oskäligt stort i förhållande till vad felet har för betydelse för konsumenten, ska prisavdraget i stället beräknas utifrån felets betydelse för konsumenten. Denna princip finns för att näringsidkaren inte ska drabbas av en alldeles för stor avhjälpandekostnad.

Det innebär att du kan kolla vad en annan näringsidkare skulle ta betalt för avhjälpande av felet, och räkna av det från summan som din bilverkstad vill ha som betalning. Skulle denna summa vara alldeles för stor för näringsidkaren, kan prisavdraget i stället mätas mot felets betydelse för dig som konsument. Här kan exempelvis bilen totala värde och kostnaden för reparationen till följd av felet få betydelse.

Hävning av köp
Att häva ett köp innebär att avtalet mellan parterna sägs upp, och näringsidkaren har inte rätt att få betalt av konsumenten, se 23 § Konsumenttjänstlagen. Vid en hävning har näringsidkaren rätt att återfå det material som använts för att utföra tjänsten, om det kan ske utan olägenhet eller kostnader av betydelse för konsumenten. I vissa fall har även näringsidkaren rätt att bli ersatt för kostnader för det material som inte kan återlämnas med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten. Vid denna bedömning tittar man bland annat på näringsidkarens skuld till felet.

För att hävning ska kunna ske krävs att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller borde insett detta, se 22 § andra stycket Konsumenttjänstlagen. Med detta menas att resultatet av tjänsten är så pass avvikande från det som avtalats mellan näringsidkaren och konsumenten att det i princip är värdelöst för konsumenten.

Du undrar om du har rätt att få pengarna tillbaka för den första reparationen som bilverkstaden utförde. För att du ska få pengarna tillbaka innebär det att du måste häva köpet. För att kunna göra detta krävs att felet är av så stor betydelse att resultatet av tjänsten i princip är värdelöst för dig som konsument. Eftersom tjänsten resulterat i ett mer omfattande fel på bilen, kan detta tänkas vara ett sådant fel som gör att hävning kan bli aktuellt.

Vid en hävning har näringsidkaren rätt att få tillbaka det material som använts vid reparationen av din bil. Det är dock inte säkert att bilverkstaden har rätt till det i detta fall, eftersom felet var till följd av den första reparationen. Även om det egentligen kan ha varit motorn som varit boven och haft sönder cylindern redan vid första reparationen, så är detta något som näringsidkaren borde förstått redan då. Det innebär att näringsidkaren har en skuld till felet, och därmed bör inte näringsidkaren ha rätt att bli ersatt för materialet.

Sammanfattning
För att kunna kräva att få pengar tillbaka till följd av ett fel i en tjänst krävs att:
1. Det föreligger ett fel i tjänsten. Med fel menas att näringsidkaren inte utfört tjänsten fackmässigt och tjänsten avviker från vad konsumenten haft rätt att kräva.
2. Konsumenten har reklamerat felet i tid.
3. Avhjälpande eller prisavdrag inte är aktuellt.
4. För att häva köpet krävs att felet är av så stor betydelse att det medför att resultatet av tjänsten är i princip värdelös för dig som konsument.

Bedömning av felaktighet vid en tjänst som angår bilar är svårt, då fel på bilar kan uppstå och märkas av plötsligt. Det är dessutom svårt för en konsument att kunna visa att felet beror på näringsidkarens utförda arbete. Det finns dock omständigheter i din situation som talar för att bilverkstaden inte har utfört en fackmässig tjänst när de reparerade din bil första gången. Eftersom de nya felen visade sig så tätt in på reparationen, och det var kraftiga motorvibrationer som de menade var orsaken till detta, är det inte orimligt att anta att de borde ha märkt av detta vid den första reparationen också. Det beror dock på vad för felsökning de gjorde vid den första reparationen, men när man lämnar in en bil på en bilverkstad är det inte orimligt att konsumenten har ett krav att reparatören tittar på vad som också kan ha orsakat skadan och inte bara byter de delar som är trasiga. Konsumenten förutsätter ju att reparationen ska hålla på längre sikt, vilket det inte har gjort i ditt fall. Därmed anser jag att det inte är helt omöjligt att bedöma att första reparationen inte är fackmässigt utförd. Ni har även reklamerat detta inom den tidsperiod som står i lagen.

Om det går att konstatera att det föreligger ett fel på bilen, har näringsidkaren dock rätt att erbjuda avhjälpande först. Vid ett avhjälpande ska du egentligen inte behöva betala något, men eftersom det handlar om en bil kan det innebära stora kostnader för näringsidkaren kan det vara så att du kan behöva betala för någon av delarna. Det är dock viktigt att poängtera att du inte ska behöva betala mer än vad arbetet hade kostat om det hade varit felfritt från början. Så du ska inte behöva stå för några större kostnader till följd av att reparationen varit felaktig, och därmed inte behöva betala det pris som du nu har fått en offert på.

De fel som nu föreligger på din bil är så pass stora att den inte går att köra. Det innebär att felen är av stor betydelse för dig som konsument, speciellt när reparationerna kostar nästan lika mycket som bilen är värd enligt den värdering som du fått av den. Därmed anser jag att det inte är helt omöjligt att du skulle kunna häva köpet och få tillbaka dina pengar.

Om inte näringsidkaren erbjudet avhjälpande till en mindre kostnad, kan du kräva att köpet hävs om felet är av stor betydelse för dig som konsument, vilket du också ska kunna visa. Detta anser jag dock att felet kan tänkas ha, eftersom du inte kan köra din bil trots den första reparationen, och de pengar du har behöver lägga på reparationerna är nästan lika höga som bilen nu är värd.

Rekommendation
Jag rekommenderar dig att prata med bilverkstaden och nämner att du inte vill betala så pass mycket för bilen, då den inte är värd så mycket mer än vad reparationen kostar för dig. Genom att prata med bilverkstaden kanske ni kan komma överens om ett avhjälpande eller prisavdrag som passar er båda. Hävning av köp är nämligen tänkt att vara "sista utvägen", men om ni absolut inte kan komma överens så förstår jag att detta alternativ är det som tilltalar dig mest. Det viktiga är dock att du kan visa att det är på grund av näringsidkarens felaktighet som det är fel på bilen igen. För att kunna visa att den första reparationen inte var fackmässigt utförd kan du be någon mer bil kunnig att titta på lagningen av bilen, exempelvis en annan verkstad eller liknande. På så sätt har du ett uttalande om att felet måste bero på den första reparationen, vilket gör det lättare för dig att framställa krav på antingen avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet.


Skulle det uppstå problem, eller ni inte kommer överens, kan du alltid vända dig till våra jurister för att få mer hjälp i ärendet. Men jag hoppas att detta ska lösa sig för dig!

Har du någon fråga angående mitt svar, eller vill att jag förtydligar något ytterligare, kan du skicka ett mail till mig på: hilma.nilsson@lawline.se.


Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo