Bevittning av fullmakt

2018-01-30 i Avtal
FRÅGA
vem får bevittna en fullmakt,vad behöver den som bevittnar en fullmakt veta/förstå om hälsoläget.får alla bevittna en fullmakt.får vårdpersonal bevittna en underskrift.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fullmakt hittar du i 2 kap. Avtalslagen (AvtL).

Det finns inget formellt lagkrav på att en fullmakt måste bevittnas för att vara giltig. Avtalslagen är dock dispositiv, vilket innebär att om parterna har bestämt något annat sätt att sluta avtal på än vad som framgår i reglerna gäller det. De flesta av avtalslagens bestämmelser kan alltså frånträdas genom avtal (överenskommelse), handelsbruk eller sedvänja. Det är därför vanligt att t.ex. banker genom egna regler om avtal ställer krav på att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kolla alltså i första hand upp om några specifika krav finns för de saker ni avser att använda fullmakten (från er bank m.m.) och ta i så fall utgångspunkt i det.

Om ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas, utan att specifika krav framgår, kan ni hitta några riktlinjer här nedan. För vissa speciella avtalstyper krävs nämligen bevittning för giltighetens skull och det är därmed möjligt att ta ledning av dessa regler och använda dem som riktlinjer även vid bevittning av en fullmakt.

Testamente (Ärvdabalken 10 kap. 1, 2 och 4§§) Framtidsfullmakt (Lag om framtidsfullmakter 4§)

Vad som alltså kan vara bra att tänka på är:

Det bör vara två vittnen Vittnena bör vara 15 år fyllda och vid sina sinnens fulla bruk (det innebär att de måste förstå innebörden av vad de skriver på) Vittnena bör ha kännedom om vilken typ av handling de skriver under Någon av fullmaktsparterna, make, sambo eller andra släktingar bör inte ställa upp som vittnen I bevishänseende kan det vara bra om vittnena antecknar yrke och hemvist Fullmaktsgivaren (den som ställer ut fullmakten) ska skriva under fullmakten i de två vittnenas samtidiga närvaro

Något kort kan också vara värt att nämna om vårdpersonal som vittnen. JO har uttalat invändningar mot att vårdpersonal medverkar vid upprättande av testamente, eftersom testatorn kan påverkas och känna sig förpliktad att inkludera den som hen är beroende av för sin vård. Eftersom det gäller en fullmakt i det här fallet finns inte samma förpliktande känsla och inga hinder bör finnas mot att använda vårdpersonal som vittnen. Detta förutsätter att det inte heller finns några interna regler vid vårdinrättningen som reglerar vårdpersonalens möjligheter att medverka som vittnen.

Sammanfattningsvis finns det inga lagreglerade krav för att en fullmakt över huvud taget ska bevittnas. Det är dock möjligt att frånträda bestämmelserna i Avtalslagen och parterna emellan komma överens om att bevittning ska ske ändå. Ni bör i första hand ta reda på om specifika formkrav för fullmakten och dess bevittnande finns hos de utomstående parter ni avser att använda fullmakten gentemot. Finns inga särskilda krav från deras sida och ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas kan ni ta ledning av listan ovan. Det finns inte heller hinder mot att använda vårdpersonal som vittnen i det här fallet.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?