Betydelse av klassificering av egendom som giftorättsgods för tagande av arv

FRÅGA
Gäller makar där huset ägs av frun. De har två barn tillsammans. Maken har ett barn sen tidigare. Ärver makens barn i ett tidigare förhållande en tredjedel av huset?Tackar på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om fördelning av arv hittar du i ärvdabalken (ÄB), se här. Ifall den avlidne var gift vid tidpunkten för sitt frånfälle ska först en bodelning ske enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB), detta följer av 23 kap. 1 § 2 st. ÄB (här).

Vid bodelningen fördelas makarnas egendom mellan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo. Dödsboet utgörs av den avlidnes kvarlåtenskap och räknas som en juridisk person. Det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB (här), och sedan delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet, 11 kap. 3 § ÄktB (här). Väsentligt för utfallet i situationen du beskriver är huruvida huset som ägs av frun utgör giftorättsgods eller inte. Giftorättsgods definieras som så att all egendom som inte utgör enskild egendom anses vara giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB (här). Ifall huset utgör giftorättsgods ska det som sagt ingå i bodelningen vilket i sin tur medför att dödsboet efter maken har rätt till hälften av husets värde. Detta medför per automatik inte att själva huset tillfaller dödsboet i och med att frun (makan) har rätt att i första hand få huset avräknat på sin lott just eftersom hon är dess ägare, 11 kap. 7 § ÄktB (här). Ifall värdet på huset skulle överstiga vad hon har rätt att få ut från bodelningen skulle hon vara tvungen att kompensera dödsboet antingen ekonomiskt eller med annan egendom, 11 kap. 9 § ÄktB (här). Ifall istället dödsboet skulle överta själva huset kan dödsboet på samma sätt behöva kompensera den efterlevande frun, 11 kap. 10 § ÄktB (här).

Är det istället så att huset utgör fruns enskilda egendom kommer det inte ingå i bodelningen varpå det inte kan bli aktuellt för barnet från det tidigare förhållandet att ärva någon del av huset. Detta beror på att varken huset eller något del av dess värde kommer tillhöra den avlidnes kvarlåtenskap. Exempel på situationer när egendom är att anse som enskild är ifall makarna kommit överens om det genom ett äktenskapsförord eller ifall frun tidigare skulle ärvt huset genom testamente med villkor om att det ska utgöra enskild egendom. I 7 kap. 2 § ÄktB (här) stadgas de tillfällen när egendom ska anses som den ena makens enskilda.

När bodelningen genomförts och den avlidnes kvarlåtenskap fastställts blir det intressant att titta på hur arvet ska fördelas. Gifta makar ärver varandra enligt 3 kap. 1 § ÄB (här). Ifall den avlidne däremot efterlämnar att barn som inte också är den efterlevande makens barn, ett så kallat särkullbarn, har den efterlevande maken endast rätt till särkullbarnets arvslott ifall denna skulle avstå sin rätt. Med andra ord har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt till skillnad från makarnas gemensamma som får vänta tills dess att även den andra maken har avlidit.

Barn till den avlidne är de närmaste arvingarna och kallas i lagen för bröstarvingar. Finns det flera bröstarvingar tar de alla lika stor del av arvet, 2 kap. 1 § ÄB (här). Finns det totalt 3 barn innebär de att de alla har rätt till 1/3 var av kvarlåtenskapen. Särkullbarnet har rätt att få ut sin del direkt medan de gemensamma barnen som sagt får vänta.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att ifall huset utgör giftorättsgods och att hälften av dess värde genom bodelningen tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap har särkullbarnet rätt att få ut 1/3 av detta hälftenvärde. Skulle det istället vara så att huset utgör fruns enskilda egendom kommer huset inte delas lika vid bodelningen varför det inte kan ingå i ett arv efter den avlidne maken.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och ifall något känns otydligt lämna gärna en kommentar!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88421)