Betydande värde för grov stöld

Vad är straffet för grov stöld? Om någon tagit varor för 1000000 kronor på sitt jobb.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Brottet stöld regleras i Brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 §. Där framkommer att någon måste ta något som någon annan äger med uppstå att tillägna sig det, det vill säga behålla eller skapa förtjänst på det. Detta tillgrepp måste även innebära en skada för den part som blir bestulen. Om dessa rekvisit är uppfyllda så kan stöld bli aktuellt. För att något ska klassificeras som grov stöld måste, utöver det som sagts i 1 §, även 4 § tas i beaktning.

I 4 § framgår att man i beslutandet av huruvida en stöld ska anses som grov eller ej särskilt ska lägga vikt vid om stölden skett i efter intrång i bostad om det avsett sak som någon bar på sig (till exempel plånböcker osv), om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Utifrån de omständigheter du angivit i din fråga är det främst det faktum att det rör sig om 1 000 000 kronor som måste tas i beaktande. Frågan blir helt enkelt om 1 000 000 kronor är att ses som ”betydande värde”. I NJA 1980 s. 253 kom Högsta domstolen (HD) fram till att en segelbåt till ett värde av 60 000 kronor innebar en grov stöld. Även inräknat inflation så kommer 1 000 000 kronor att överstiga denna summa om 60 000 kronor, varför det i detta fall är troligt att det rör sig om en grov stöld.

Straffet för grov stöld är, enligt BrB 8 kap. 4 § minst 6 månaders fängelse och högst 6 år. En exakt straffberäkning är omöjlig att företa, det är endast domstolarna som kan säga vad de anser det ska vara. Men det finns omständigheter som kan tänkas sänka straffet, så som att du tidigare är ostraffad, förlorar jobbet på grund av straffet och dylikt.

Hoppas detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo