Betalning med befriande verkan, särskilt om dokumentation

2016-06-04 i Fordringar
FRÅGA
Hur skriver jag ett kontrakt/kvitto på en erlagd summa pengar för att mottagaren ej ska kunna kräva mer i efterhand?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Hur ett kvitto lämpligen skrivs är ytterst en bevisfråga. Av en handling som anger att betalning skett bör i allmänhet framgå vilka parterna är, när betalning erlagts, till vilket belopp betalningen uppgått samt vilken skuld betalningen avser. Under särskilda omständigheter kan andra uppgifter behövas för att betalningens verkans kall kunna fastställas. Gemensamt för samtliga fall är dock att åtminstone borgenären (den enligt fordringen berättigade) bör lämna sin underskrift på dokumentet då en handling som upprättats av ena parten, utan att få sin äkthet intygad av den andre, nästan helt saknar betydelse i bevishänseende.

Av större vikt än att skydda sig mot krav från den vid en viss tidpunkt berättigade är ofta att skydda sig mot krav från en eventuell förvärvare av fordran. Är fordran av löpande beskaffenhet (ställd till innehavaren eller ”viss man eller order”, jfr 11 § skuldebrevslagen (1936:81)) kan en ny fordringsinnehavare, som saknar kännedom om betalningen, mot dig, i din egenskap av gäldenär, framställa krav på betalning av redan erlagd skuld, förutsatt att det skuldebrev varpå skulden dokumenterats icke innehåller en betalningsplan och att det ej heller på detta antecknats att betalning av skulden skett (jfr 15 och 16 §§ ovannämnda lag). Motsvarande gäller inte om fordran följer av ett enkelt skuldebrev (med en viss bestämd person som borgenär), varvid en förvärvare ej ens vid god tro (vid avsaknad av vetskap om att betalning tidigare erlagts) får bättre rätt än överlåtaren (den ursprunglige borgenären) och således inte ånyo kan utkräva betalning av den del av skulden som redan bortfallit (jfr 26 och 27 §§ ovannämnda lag).

För att skydda dig mot krav från en eventuell framtida förvärvare av fordran bör du således, om fordran följer av en löpande handling utan betalningsplan, tillse att betalningen framgår av en påskrift på denna. Skulle borgenären då krav om påskrift framställs vägra förse handlingen med en sådan äger du innehålla betalning av förfallet belopp till dess att ditt krav efterlevs (se 21 § ovannämnda lag). Av vikt är även att när skulden blivit fullt betald återkräva eventuellt löpande skuldebrev, vilket du enligt nyligen nämnda regel är berättigad till. Vidare kan det i allmänhet vara en god idé att kräva en kopia av handlingen efter det att betalningen på denna antecknats då du därigenom kan minimera risken för förfalskning.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (728)
2020-10-24 Privatperson betalar inte enligt skuldebrev
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?

Alla besvarade frågor (85381)