Betala under en uppsägningsperiod trots att man inte får det man betalar för? Oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden

2019-03-05 i Avtal
FRÅGA
Hej!Detta gäller uppsägningstid för ett avtal. Om ett avtal sägs upp vilket har en uppsägningstid, vad gäller under denna period: Fortlöper avtalet under uppsägningstiden för båda parter eller kan uppsägningstiden innebära att avtalet inte behöver efterlevas på vissa punkter? I detta. fallet, som kund är jag förpliktigad att betala, måste då inte motparten leverera under uppsägningstiden, tills den är slut och avtalet upphör?Mer specifikt, I detta fall rör det sig om fritidsverksamhet på en skola. Personal på skolan har sagt att vi måste säga upp och betala under uppsägningstiden men vårt barn får inte vara där (och nyttja tjänsten) under uppsägningstiden. Det känns inte riktigt rätt, är det verkligen ok /skäligt?Mvh, Marcus
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Exakt vad som ska gälla under uppsägningstiden kan variera utifrån hur avtalet ser ut i det enskilda fallet. Många gånger är det upp till avtalsparterna själva att bestämma vad som gäller. När det gäller förhållandet mellan konsumenter och näringsidkare är det dock inte full avtalsfrihet som gäller. Det finns nämligen ett ganska brett regelverk med konsumentskyddande lagstiftning. Bland de många lagar som finns för att skydda konsumenternas intresse så finns det en särskild lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Lagen gäller alla typer av varor och tjänster som en näringsidkare erbjuder en konsument, oavsett om verksamheten är offentlig eller privat. Den gäller alltså även för fritidsverksamhet som en skola erbjuder. Lagen syftar till att skydda konsumenter från avtalsvillkor som kan sägas vara oskäliga. Skulle ett avtalsvillkor finnas vara oskäligt så finns det en möjlighet att jämka det villkoret. Jämkning innebär att villkoret ändras eller tas bort så att den oskäliga effekten av villkoret uteblir.

EU-direktivets lista med oskäliga avtalsvillkor

Vad som kan utgöra ett oskäligt avtalsvillkor kan vara mer eller mindre svårt att avgöra. Som vägledning för bedömningen så finns det ett EU-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal. I bilagan till direktivet finns en lång lista med exempel på villkor där det föreligger en stark presumtion för att villkoren är oskäliga. I 1. o) i bilagan anges uttryckligen att avtalsvillkor som innebär att konsumenten måste fullgöra sina skyldigheter även om inte näringsidkaren fullgör sina kan utgöra oskäliga villkor. Att ni måste betala för en uppsägningsperiod trots att ert barn inte får en fritidsplats är alltså ett klart och tydligt fall på vad som mycket typiskt sett utgör ett oskäligt avtalsvillkor enligt EU:s lagstiftning.

Slutsats och rekommendation

Det finns konsumentskyddande lagstiftning i Sverige som hindrar oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det finns dessutom regler från EU som ska beaktas vid prövningen av huruvida ett villkor är oskäligt eller ej. Jag menar att reglerna talar ett tydligt språk i det här fallet, att behöva betala under en uppsägningstid där man inte får utnyttja det man betalar för är ett oskäligt villkor. Konsekvensen av att ett villkor är oskäligt är att det inte får tillämpas.

Jag rekommenderar er att informera skolan om att den inte rättsligen kan göra gällande avtalsvillkor av det här slaget. Antingen så ska skolan erbjuda en fritidsplats under hela uppsägningstiden eller så ska ni inte behöva betala.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll