Betala min makes räkningar

FRÅGA
Kan jag som anhörig/hustru betala min makes räkningar då han tappat förmågan på grund av hjärnblödningar - vaskulär demens?
SVAR

Anhörigbehörighet

Sedan den 1 juli 2017 har anhöriga fått möjligheten att hjälpa en sjuk närstående som inte kan ta hand om sin ekonomi utan att det krävs någon typ av fullmakt! [17 kap. 1 § föräldrabalken]. Som anhörig räknas i första hand make/maka och sambo. Även barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn räknas som anhörig men ska främst gå in som ställföreträdare när en maka/make/sambo inte vill/kan [17 kap. 2 § föräldrabalken]. Som anhörig får du dock bara styra ekonomin som rör den "dagliga livsföringen", exv handla mat, betala räkningar, olika sociala avgifter mm. Du får däremot inte sälja egendom, köpa aktier, föra den närståendes talan i domstol mm. Ytterligare förutsättningar som krävs är att den anhörige är över 18 år och inte själv har en god man eller förvaltare. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna ställning som den anhörige intar inte har som syfte att vara långsiktigt utan ska bara gälla tillfälligt tills den sjuke tillfrisknat tillräckligt för att kunna skriva under en fullmakt, eller i väntan på en god man eller förvaltare.

Hur blir jag anhörigbehörig?

Det krävs inte något direkt formkrav för att du ska anses vara anhörigbehörig mer än att du är över 18 år, är anhörig och att du inte har en god man eller förvaltare. Dock är det du som gentemot tredje man [den du ingår avtal med] har att bevisa att du är anhörigbehörig. Om du skulle missbruka din behörighet genom att handla utanför den "dagliga livsföringen" finns det en risk att du blir skadeståndsskyldig [17 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken]. Den "dagliga livsföringen" är som nämnt sådant som att betala räkningar, handla mat mm.

Hur ska du gå tillväga för att skaffa en god man?

Om din make behöver hjälp för en längre tid är det bättre om du ordnar en god man åt honom istället för att vara anhörigbehörig [som främst ska vara en kortsiktig lösning]. En god man utses av tingsrätten på den ort där ni bor och ska främst väljas utav den som är i behov av hjälp, dv.s din make. I ditt fall kan din make inte välja god man och då får en överförmyndare komma in i bilden som bestämmer om din make behöver en god man eller inte. Överförmyndaren hittar du i den kommun du bor i [11 kap. 4 § föräldrabalken]. En god man fungerar som ett slags komplement för sådant som din make inte själv kan besluta om. En god man får inte göra något utan din makes samtycke om det inte är så att hen inte kunnat inhämta samtycket. Den gode mannen får inte heller göra någonting som ligger utanför det som har bestämts att hen ska ta hand om [11 kap. 5 § föräldrabalken]. En god man som har handlat utanför vad som har bestämt ska ersätta den person/företag som hen handlat mot. Det ska alltså inte drabba din make om den gode mannen gjort något som hen inte ska. Viktigt att komma ihåg är att handlingar som hör till den dagliga livsföringen anses ha gjorts med din makes samtycke även om detta inte faktiskt givits! [11 kap. 5 § andra stycket, föräldrabalken].

Om du vill kan du bli god man åt din make, förutsatt att du är över 18 år, erfaren, inte står under en god man eller förvaltare samt att du är lämplig för arbetet. Att du är lämplig innebär att du b.la. har en välorganiserad ekonomi, visa att du har tid att vara god man samt skriva under ett intyg om att du är lämplig. Du kan skicka in intresseanmälan till överförmyndarnämndens kansli, som därefter kontrollerar att du uppfyller kraven på lämplighet, exv genom att kolla om du har några skulder hos kronofogdemyndigheten.

Ett förvaltarskap ska bara ingås som en sista utväg eftersom den är väldigt ingripande i den enskildes liv. En förvaltare får nämligen ta över din makes rättshandlingsförmåga och får alltså styra allt som din make ska få göra utan att inhämta din makes samtycke!

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (410)
2020-02-29 Kan den som har förvaltare ansöka om pass
2020-02-26 God mans lämplighetsbedömning
2020-02-26 Kan jag själv välja vem som ska bli min god man eller förvaltare?
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?

Alla besvarade frågor (77579)