Bestämmande av vårdnadsfrågan

2020-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har delad vårdnad med min dotter som är född 2011. Vi har varit i domstol då umgänget inte fungerade och detta domstolsbeslut har modern brutit mot. Vi har inte gjort någon anmälan om detta då vi inte vill utsätta dottern för mer tjaffs och bråk. Vi flyttade sedan till annan ort och har därför inte krävt att dottern ska komma hit utan ser det som att hon är stor nog att bestämma själv. Nu har modern skrivit till mig och sagt att hon kommer kräva ensam vårdnad för att jag inte vill skriva under att dottern ska döpas då jag anser att hon ska vänta tills hon är myndig. Har skrivit under alla andra papper som hon behövt och relationen med dottern har varit bra genom telefon samtal. Får man verkligen hota med att dra igång en vårdnadstvist för något som jag anser vara ett beslut dottern ska ta när hon är vuxen. Vad ska jag godkänna nästa gång för att hon inte ska hota med rättsliga åtgärder? Kan jag verkligen bli av med vårdnaden på grund av detta? Socialen har varit inkopplat hos modern i minst 2 händelser plus att hon då harbrytit mot domstols beslutet gällande umgänge. Har hon ens något att gå på? Är det ens värt att kämpa för eller kommer jag förlora vårdnaden bara för att hon säger att dottern vill?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmande av vårdnadsfrågan

Den föräldern som vill åstadkomma en ändring av vårdnaden får väcka talan vid domstol (6 kap. 5 § föräldrabalken). Domstolen upplöser den gemensamma vårdnaden om man inte anser att gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a föräldrabalken). Omständigheter som ligger till grund för att besluta i vårdnadsfrågan är bland annat en förälder lämplighet, föräldrarnas samarbetsförmåga, risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

En förälder anses olämplig som vårdnadshavare om föräldern exempelvis missbrukar eller har utövat våld mot barnet. En förälder anses även olämplig som vårdnadshavare om föräldern saboterar en kontakt mellan barnet och den andra föräldern, så kallat umgängessabotage. Har föräldrarna så svåra samarbetsproblem att föräldrarnas bristande förmåga att samarbeta påverkar barnet negativt pekar det på att vårdnaden bör ändras.

Vid bedömningen av vårdnadsfrågan tar domstolen även hänsyn till barnets vilja i takt med barnets stigande ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st.). Vid tolv års ålder brukar domstolen fästa stor vikt vid barnets vilja i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge.

Situationen i ditt fall

Det står en förälder fritt att när som helst försöka få till en ändring i vårdnaden. Vårdnadsfrågan avgörs utifrån en förälders lämplighet, en förälder som utför umgängessabotage eller på något att sätt inte anses lämplig som vårdnadshavare ska inte heller få ha kvar vårdnaden. Att mamman inte låter dig träffa dottern trots att ni har en dom som reglerar umgänget skulle vara till hennes nackdel i en eventuell vårdnadstvist. Samma gäller om föräldrarna har så pass svåra samarbetssvårigheter att barnet påverkas negativt. Domstolen skulle normalt sätt på grund av din dotters ålder ta en relativt stor hänsyn till hennes vilja i vårdnadsfrågan. Det krävs i regel mycket mer än att man inte vill medverka till sitt barns dop för att vårdnaden ska ändras, så länge vårdnaden fungerar bra i övrigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (831)
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?
2021-04-29 Tvister vid delad vårdnad

Alla besvarade frågor (92054)