Beställa ut gamla domar från domstol

FRÅGA
Kan man ta del av en dom som är ca 30 år gammal och i så fall vad behövs av uppgifter för att komma åt denna dom?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Domar är allmänna handlingar och dessa kan således begäras ut av vem som helst. Finns det sekretessbelagda uppgifter i domen kan dessa dock strykas eller liknande, och sekretessprövningen görs i varje enskilt fall.

När du ska begära ut en dom bör du först och främst ta reda på vilken domstol som förvarar den. Rör det sig om en tings- eller förvaltningsrätt och gäller det första, andra eller tredje instans? Tvistemål och brottmål hör till de allmänna domstolarna och där är tingsrätten första instans, hovrätten andra och högsta Domstolen tredje. Motsvarande för förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. I förvaltningsdomstolarna handläggs t.ex. myndighetsärenden.

Om du inte är säker på vilken domstol du ska vända dig till kan du kontakta en domstol och uppge vad domen rör för typ av ärende samt orten som ärendet kan ha anknytning till, så kan domstolen säkert ge dig vägledning.

Alla domar är försedda med ett målnummer, och har du detta är det oftast enkelt att hitta domen i fråga. Då behöver du bara uppge numret när du ringer till domstolen, så kan de hitta domen i sitt system. Har du inget målnummer kan du uppge namn och ev. personnummer på inblandade personer eller företag, samt vad ärendet handlade om, så kan det den vägen vara möjligt att lista ut vilken dom det rör sig om.

Mer information samt kontaktuppgifter till de olika domstolarna finner du här.

Om domstolen i fråga konstaterar att domen är så gammal att den inte längre finns i deras arkiv, kan den i stället finnas hos Riksarkivet. Till dem kan du uppge samma uppgifter som ovan för att de ska kunna leta fram domen åt dig. Kontaktuppgifter till de olika kontoren finns här. Arkiv från tingsrätterna och förvaltningsrätten i Stockholm finns dock inte hos Riksarkivet, utan hos Stockholms stadsarkiv och arkiv från Malmö tingsrätt finns på Malmö stadsarkiv. Kontaktuppgifter till dessa hittar du här och här.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp, lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll