Beslutsgång om nyemission

2015-07-01 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag grundade ett AB 2011. Jag ägde då 100% av aktierna. År 2013 tog jag in en partner som köpte 50% av mina aktier. År 2015 gjorde vi en riktad nyemission då bolaget behövde kapital för en kommande produktlansering, vi avyttrade 8,75% vardera så att ägarstrukturen ser idag ut såhär: 41,25%, 41,25% och den senaste delägaren har 17,5%. Samtliga är i styrelsen som för övrigt består av 4 medlemmar. Min fråga är att om jag kan avstyra en nyemission på egen hand eller kan jag riskera att bli tvingad till detta?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel är det bolagsstämman som fattar beslut om nyemission av aktier, vilket framgår av Aktiebolagslag (2005:551) 11:2 första stycket. Vanligtvis är det styrelsen som tar initiativet till att lägga fram det som förslag på bolagsstämman, men även aktieägare kan lägga fram ett sådant förslag (Aktiebolagslag 13:3). Under vissa förutsättningar så kan dock också styrelsen fatta beslut om nyemission (Aktiebolagslag 11:2 första stycket). I ett sådant fall kan det antingen vara som så att styrelsen fattar ett preliminärt beslut om nyemission som därefter slutgiltigt prövas av stämman eller att stämman har givit styrelsen ett bemyndigande, som sträcker sig som längst fram till nästa årsstämma, att fatta beslut om framtida nyemissioner (Aktiebolagslag 13:31 första stycket och 13:35-36).

Det framgår inte av vad du har berättat om ert aktiebolag har en ordning som bemyndigar styrelsen att fatta beslut på egen hand om nyemission eller inte. Jag behandlar därför bägge utgångspunkterna.

Utifall att styrelsen är bemyndigad av bolagsstämman att fatta beslut om framtida nyemissioner så saknar faktumet att vissa av styrelsens medlemmar har stora aktieposter betydelse för beslutsgången. Varje styrelseledamot har en röst och den mening som vinner mer än hälften av rösterna, i ert fall minst tre av fyra röster, gäller som styrelsens beslut såvida inte bolagsordningen föreskriver en särskild röstmajoritet. Skulle lika röstetal uppstå med två mot två röster så har ordföranden utslagsröst (Aktiebolagslag 8:22). För att hindra ett beslut om nyemission måste du därför övertyga antingen ordföranden eller de två övriga ledamöterna om att gå på din linje, eller en av de tre övriga ledamöterna om du själv är ordförande.

Utifall att styrelsen inte är bemyndigad av bolagsstämman att fatta beslut om framtida nyemissioner så hanteras frågan på bolagsstämman enligt huvudregeln, även om styrelsen har fattat ett preliminärt beslut i saken. I ett sådant fall får ägarnas aktieposter betydelse för röstviktningen. Jag förutsätter här att alla tre aktieägare är införda i aktieboken, vilket är kravet för rätt att delta på stämman (Aktiebolagslag 7:2 första stycket). Eftersom inget annat är sagt så förutsätter jag också att alla aktier har samma röstvärde, det vill säga en röst per aktie, i enlighet med likhetsprincipen (Aktiebolagslag 4:1). Eftersom ett beslut om nyemission inte handlar om personval så krävs att en mening får mer än hälften av rösterna, det vill säga att den företräds av aktieägare som tillsammans har mer än 50 % av de avgivna rösterna, för att antas som bolagsstämmans beslut (Aktiebolagslag 7:40 första stycket). Om vi förutsätter att alla tre aktieägare är närvarande på bolagsstämman så vinner i ert fall den mening som företräds av dig och den andre storägaren, dig och den mindre ägaren eller den andra storägaren och den mindre ägaren (41,25 % + 41,25 %, 41,25 % + 17,50 %, 41,25 % + 17,50 %). Med andra ord måste du övertyga någon av de två övriga delägarna att gå på din linje för att hejda ett beslut om nyemission.

Om en framtida föreslagen nyemission däremot är riktad på samma sätt som den förra, det vill säga att den avviker från aktieägarnas företrädesrätt, så krävs dock att meningen stöds av två tredjedelar av de på bolagsstämman både avgivna rösterna och företrädda aktierna för att den ska bli ett gällande beslut (Aktiebolagslag 13:2). Eftersom du har 41,25 % av både rösterna och aktierna på en bolagsstämma där alla aktieägare är närvarande så kan du med andra ord ensam stoppa en riktad nyemission (41,25 % > 33,33 %). På samma sätt måste två tredjedelar av de på bolagsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna stå bakom meningen att ge styrelsen bemyndigande att på egen hand kunna fatta beslut om riktade nyemissioner för att ett sådant bemyndigande ska kunna antas som stämmans beslut (Aktiebolagslag 13:35).

Med andra ord så kan du inte ensam hindra ett beslut om nyemission på bolagsstämman, men väl ett beslut om riktad nyemission.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (654)
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?
2020-07-13 När kan en minoritetsägare begära vinstutdelning?

Alla besvarade frågor (82613)