FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/03/2020

Beslutsfattande inom aktiebolag och majoritetskrav

Hej,

Jag äger 25% av ett AB. Detta AB äger till 100% sex dotterbolag.

Nu avser styrelsen att sälja av ett av dotterbolagen vilket står för >95% av omsättningen och vinsten.

Mina frågor:

- Kan styrelsen i modern ta ett sådant beslut och i sådana fall vilken majoritet krävs.

- Om detta är en fråga för bolagsstämman. Vilken majoritet krävs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag. Stämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat organs exklusiva kompetens. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till exempelvis styrelsen. Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman (7 kapitlet 1 § aktiebolagslagen).

Bolagsstämmans exklusiva kompetens är till exempel ändring av bolagsordning, val av styrelse, vinstutdelning med mera. Stämman har dessutom en så kallad restkompetens som rör beslut av stor betydelse. Det innebär att stämman bör fatta beslut i frågor som är särskilt omfattande, det vill säga extraordinära beslut, som har väsentlig påverkan på bolagets verksamhetsföremål eller syfte. Detta kan vara försäljning av hela eller delar av verksamheten. Ett annat exempel kan vara att avyttra hela företagets inkråm som innebär att hela verksamheten skulle förändras. Det ska helt enkelt vara frågor av väldigt stor betydelse för bolaget.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter (8 kapitlet 4 § aktiebolagslagen). Det åligger styrelsen att se till att organisationen är ändamålsenlighet. Det är möjligt för stämman att besluta om bolagets organisation och dra upp riktlinjer för förvaltningens och bolagets angelägenheter. Har stämman inte utnyttjat denna möjlighet ankommer det alltså på styrelsen att utforma bolagets organisation och ombesörja förvaltningens och bolagets angelägenheter. De uppgifter som tillkommer styrelsen är bland annat att fastställa riktlinjer för bolagets organisation, utöva ägarkontroll och utöva en ekonomisk styrning.

Jag utgår från att du menar att dotterbolaget utgör omkring 95% av bolagets omsättning och vinst. En försäljning av detta slag har givetvis stor betydelse för bolaget och kan därmed falla under stämmans restkompetens. För att beslutet ska gå igenom stämman krävs det enkel majoritet, alltså mer än hälften av de avgivna rösterna (7 kapitlet 40 § aktiebolagslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare