Beslutsfattande inom aktiebolag

2019-07-22 i Bolag
FRÅGA
Hej, vi är ett par stycken som har ett litet aktiebolag. Majoriteten (som också är de personer som sitter i styrelsen) vill sälja det patent vi har haft sedan länge (i bl.a. EU & USA) till en utländsk tillverkare som har större finansiella resurser, eftersom våra egna finansiella resurser har tagit slut och vi riskerar att fortsättningsvis inte kunna betala avgifterna för patentet. En delägare med 30% av aktierna vill inte att patentet säljs och säger att styrelsen inte kan fatta ett legalt beslut om en försäljning utan denne personens medgivande. Personen i fråga sitter dock inte i styrelsen och det blir nog så att vi måste besluta att sälja patentet så att vi kan upprätthålla patentet och betala en del av våra investeringar tillbaka. Till saken hör att vi antagligen kan få ensamrätt i Sverige att sälja och på så sätt kunna tjäna lite på detta i framtiden, trots att vi gick på knäna rent ekonomiskt vid framtagningen av produkten. Vet inte vad man skall tro, är det verkligen så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är väldigt otydligt vad du menar. Du pratar dels om att sälja patentet, men också om att fortsättningsvis "upprätthålla" det. Samtidigt nämner du att anledningen till försäljningen är att bolaget inte klarar av att betala sina avgifter och att syftet med försäljningen är att bolagets aktieägare ska få tillbaka en del av sina investeringar. Eftersom du nämner att patentet ska säljas p.g.a. att bolaget inte kan betala sina avgifter för patentet, och för att ni aktieägare på så vis ska kunna få en del av era investeringar tillbaka utgår jag från att så är fallet. Jag utgår vidare från att din fråga följaktligen är huruvida det som den delägare med 30 % av aktierna påstår verkligen stämmer, och alltså huruvida ni andra har rätt att fatta beslut om försäljningen utan dennes medgivande eller inte.

Det kan först och främst understrykas att bolagsstämman är ett aktiebolags högst beslutande organ. Bolagsstämman har alltså möjlighet att fatta beslut i nästan alla frågor som rör bolaget. Som du säkert förstår är frågan i första hand om beslut om överlåtelse av patentet kan fattas av styrelsen, eller om sådan överlåtelse måste föregås av bolagsstämmobeslut. Vissa åtgärder anses nämligen vara så ingripande i bolagets verksamhet genom att de mer eller mindre förändrar själva förutsättningarna för bolagsbildningen, att de omfattas av så kallad oreglerad exklusiv bolagsstämmokompetens. Existensen av sådan s.k. exklusiv bolagsstämmokompetens att fatta beslut i vissa frågor utöver de som uttryckligen följer av aktiebolagslagens regler är kontroversiell. Frågan om bolagstämman överhuvudtaget har en sådan exklusiv kompetens att besluta i vissa frågor som är av särskilt ingripande natur är omdiskuterad. Frågan har besvarats olika i doktrinen och klara vägledande avgöranden eller uttalanden från lagstiftaren om rättsläget saknas. Det är därför otroligt svårt att avgöra frågor om kompetensregleringen mellan bolagsstämman och styrelsen samt frågor om vilka åtgärder som är att betrakta som exklusivt tillhöriga bolagsstämmans kompetens.

Frågan om beslutet om överlåtelsen kan fattas av styrelsen saknar dock egentligen betydelse om mer än hälften av aktierna vid bolagsstämman företräds av aktieägare som avser att rösta för överlåtelsen. I sådant fall har den eller de aktieägare som ensam eller tillsammans representerar mer än hälften av rösterna möjlighet att rösta fram beslut om överlåtelse vid bolagsstämman, eftersom mer än hälften av rösterna är tillräckligt för att fatta beslut vid bolagsstämman. Sådant beslut får fattas av bolagsstämman under förutsättning att beslutet inte står i strid med den så kallade generalklausulen i 7 kap. 47 § aktiebolagslagen (ABL). Eftersom du nämner att beslutet om försäljning avses att fattas med anledning av att bolaget annars inte kommer kunna betala avgifterna för patentet, och eftersom du även nämner att beslutet alltså fattas i syfte att undvika att aktieägarna förlorar sitt satsade kapital, utgår jag från att beslutet m.a.o. fattas för att generera inkomster i syfte att undvika en konkurs. Beslutet om överlåtelsen är alltså helt klart motiverat med hänsyn till aktieägarnas intresse, och beslutet torde alltså inte stå i strid med generalklausulen.

Om ni som vill rösta för överlåtelsen däremot inte har majoritet vid bolagsstämman vill ni förstås fatta beslutet i styrelsen istället. Styrelsens behörighet, d.v.s. beslutanderätt utgörs av den s.k. legala förvaltningsrätten enligt 8 kap. 4 § ABL. Styrelsen har rätt att besluta i frågor som rör förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens beslutskompetens begränsas bl.a. i förhållande till VD:s kompetens och den s.k. löpande förvaltningen. Verksamheten tycks, om jag inte misstar mig, i princip kretsa kring det aktuella patentet, och beslutet om överlåtelsen är i vart fall uppenbarligen nödvändigt för att undvika konkurs. P.g.a. att beslutet därmed är av stor betydelse med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet faller beslutet utanför VD:s beslutskompetens. I detta fall begränsas alltså styrelsens behörighet och befogenhet av bestämmelsen om legala kompetensöverskridanden i 8 kap. 42 § ABL och i förhållande till bolagsstämman och den s.k. exklusiva bolagsstämmokompetensen. Som nämnts ovan är frågan om bolagsstämmans exklusiva beslutskompetens omdiskuterad och det står inte helt klart vilka frågor utöver de som uttryckligen följer av ABL som omfattas. Det står dock klart att det inte uttryckligen följer av ABL att bolagsstämman har exklusiv kompetens att besluta i frågor som gäller överlåtelse av patent. Frågan är alltså närmast om ett styrelsebeslut om överlåtelse av patentet skulle kunna utgöra en legal behörighets- eller befogenhetsinskränkning, och därmed kan rendera i ogiltighet. Det kan understrykas att det uttryckligen följer av ABL att bolagsstämman har exklusiv kompetens att besluta i frågor om ändring av bolagsordningen. I rättspraxis finns relativt starkt stöd för att anse att beslut om rättshandlingar som i realiteten innebär att verksamheten inte längre kommer kunna bedrivas enligt bolagsordningen ska behandlas som överträdelser av bolagsordningen och därför faller inom bolagsstämmans exklusiva kompetens. Om överlåtelsen av patentet i realiteten innebär en överträdelse av bolagsordningen eftersom verksamhetsföremålet inte längre kommer kunna fullgöras gäller beslutet om överlåtelsen mot bolaget, oavsett om tredje man är i ond eller god tro om överträdelsen (8 kap. 42 § 2 st. ABL).

Sammanfattningsvis kan konstateras att beslutet om överlåtelsen, oavsett om det fattas vid bolagsstämman eller styrelsen, förmodligen blir rättsligt bindande mot bolaget. Under förutsättning att ni har vederbörlig majoritet och att övriga formkrav för ifrågavarande beslutsform iakttagits blir beslutet alltså troligtvis giltigt.

Om ni vill fortsätta bedriva verksamheten kan dock upplysas om att ett alternativ till att helt överlåta patentet är att genom licensavtal helt eller delvis ge någon annan rätt att utnyttja patentet, i utbyte mot betalning. Om ni vill ha hjälp med att utforma ett licensavtal är ni välkomna att boka en tid med någon av Lawlines jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (639)
2020-05-21 Associationsform för aktieklubb
2020-05-11 Vad gäller för en aktieöverlåtelse?
2020-04-30 Bolagslagen
2020-04-27 Question about rights issue

Alla besvarade frågor (80244)