Beslutmotivering i förvaltningsärende

2016-10-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej Har ett par frågor och önskar att ni kan hjälpa till med detta. När skall beslutsmotivering ske i ett ärande och när behöver myndigheterna inte motivera sina beslut. Ge gärna ng ex. När är rättssäkerhetskraven förhöjda inom förvaltningsärende vilka lagrum gäller. Hur sker en ärendegång i ett förvaltningsärende och på vilket sätt inleds ärandet. Tack sam för hjälp
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I förvaltningsärende, alltså vid förvaltningsmyndigheters handläggning av ärende, är det Förvaltningslagen (FL) som är tillämplig.

Motivering av beslut
Precis som du skriver så måste myndigheterna ibland motivera sina beslut.

I 20§ FL står vad som gäller vid motivering av beslut. Där kan vi utläsa följande:

Om ett ärende rör sig om myndighetsutövning ska beslutet i ett ärende innehålla de skäl som bestämt utgången i ärendet.
Skälen får utlämnas helt eller delvis om:
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,

2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,

3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,

4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller

5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap.regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande

Vad innebär då myndighetsutövning mot någon enskild?

Jo, ett ensidigt beslut mot en enskild av ett offentligt organ.

Underrättelse om beslut
Förutom motivering av beslut i 20§ så hittar vi bestämmelser om underrättelse om beslut i 21§. I 21§ kan vi utläsa att en sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt.

Dessutom så gäller att om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det.

Rättssäkerheten
Vad gäller rättssäkerheten i förvaltningsärende har myndigheter en dold utredningsskyldighet i 7§ FL. Även enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer anses myndigheter ha ett ansvar för att dess ärenden blir tillräckligt utredda. Detta för att du som enskild ibland kan anses ha en lägre styrkeförmåga som part, att partsställningen är ojämn. Detta ska inte vara avgörande för utgången i målet.

Jag hoppas du fick klarhet i din fråga, tveka inte att höra av dig till oss!

Med vänlig hälsning,

Asta Schulz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll