Beslutanderätt när en förälder hamnar i fängelse?

2021-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Gällande gemensam vårdnad - frihetsberövad förälderÄr skild, 2 barn med gemensamma vårdnad. Pappan kommer framåt att avtjäna ett längre fängelse straff på 13 månader, barnen bor under den tiden hos mig. Min fråga är vilka rättigheter och skyldigheter har jag under den tid han är frihetsberövad gällande fortlöpande beslut i frågor som rör barnen och tvärtom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du har gemensam vårdnad över dina barn, tillsammans med barnens pappa, som kommer avtjäna ett fängelsestraff inom kort, och att du nu undrar hur detta påverkar din rätt att fatta beslut i frågor som rör barnen. Dessa frågor regleras huvudsakligen i föräldrabalken, och generellt även av barnkonventionen.

Utgångspunkten – beslut om barn ska fattas gemensamt

Om båda föräldrarna har vårdnad om barnen, är utgångspunkten att båda föräldrarna ska ha rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11§ FB). Om en förälder dock är frånvarade och därmed förhindrad att fatta beslut angående vårdnaden om barnet, som inte utan olägenhet kan vänta, får den andra föräldern bestämma ensamt (6 kap. 13§ FB). Dock får man inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om det inte uppenbarligen krävs utifrån barnets bästa. Detta gäller bland annat barnets skolgång och boende. Man kan inte borste från den andra förälderns synpunkter, om dessa kan inhämtas utan oskäligt dröjsmål i tid. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda föräldrarna får vara med i beslutet. Om man då inhämtar andra förälderns åsikt, men denne motsätter sig beslutet, kan du vända dig till socialnämnden som beslutar i fråga även utan den andra vårdnadshavarens samtycke (6 kap. 13a§ FB), när det gäller frågor om psykiatrisk, psykologisk utredning eller hälso- och sjukvårdsbehandlingar och liknande. Boendeföräldern har dock rätt att fatta beslut i frågor som rör barnets fritid, så länge det inte inkräktar på den andras umgängesrätt. Detta kan gälla frågor kring kläder, sovtider, fritidsaktiviteter, vardaglig omsorg och liknande. Alla beslut som rör barnet ska fattas med beaktande av barnets egna åsikter utifrån dennes mognad och ålder, och barnets bästa ska alltid vara avgörande (6 kap. 2a§ FB).

Kort kan alltså sägas att du som boendeförälder får fatta de löpande, mindre besluten om barnets vardagliga liv och fritid lite generellt sagt, men det blir svårare ju mer ingripande besluten blir. Frågor om hälso- och sjukvård vid nödvändig vård, krävs oftast båda föräldrarnas samtycke, men då kan socialnämnden lämna samtycke i stället. I frågor om skolgång och skolform, ska det också som utgångspunkt fattas genom gemensamt beslut, men möjligen kan förskoleplats bestämmas ensamt av boendeföräldern.

Ändra vårdnad, boende eller umgänge

Om barnets står under vårdnad av er båda, kan du ansöka hos tingsrätten att få ensam vårdnad, eller reglera frågor om barnets boende och umgänge om du och pappan inte är överens (6 kap. 14a-15§ FB). Barnet kan, trots att den andra föräldern sitter i fängelse, ändå har rätt att träffa denna i fängelset, om barnet vill.

Man kan söka om ensam vårdnad exempelvis om en av föräldrarna är varaktig förhindrad att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8a§ FB). Detta innebär att en förälder under en överskådlig tid inte kommer kunna fatta beslut i frågor som rör barnet, på grund av att personen är skild från barnet. Detta brukar främst användas när en förälder är försvunnen, i ett annat land, under lång tid medvetslös eller allvarligt sjuk, och just fängelse räknas inte upp i förarbetena till lagen, men är inte osannolikt ändå tillämpligt. Dock är det oklart om 13 månader anses tillräckligt varaktigt, och säkerligen också med beaktande av vilken anstaltsform och liknande restriktioner som föreligger.

Du kan också på annan grund ansöka om ensam vårdnad. Domstolen ska vid bedömningen om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, beakta föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar för frågor som rör barnet. Nu vet jag inte varför pappan hamnar i fängelse, men om pappan under utövandet av sin vårdnad om barnen har gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller brustit i sin omsorg om barnen, som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten besluta att ge ensam vårdnad till dig (6 kap. 10c FB). Domstolen ska då göra en sammanvägd bedömning om förälderns lämplighet, utifrån barnets bästa. Att en förälder dömts för brott utgör i sig inte nödvändigtvis skäl att ge ensam vårdnad, dock beroende på vad det är för brott. Är brottet mot dig som mamma eller mot barnen, finns det möjligen utrymme att ge dig ensam vårdnad av denna anledning. Denna fråga har dock besvarats olika av HD, men trenden i praxis och i lagstiftningen går mer och mer mot intrycket att föräldern är olämplig som vårdnadshavare om denne döms för brott mot den andra föräldern eller barnet själv.

Sammanfattning och råd

Barnets bästa ska alltid vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge, och barn har en stark rätt till en kontakt med båda sina föräldrar, även när en förälder sitter i fängelse. Att en förälder hamnar i fängelse föranleder inte per automatik någon förändring i vårdnadsfrågan och bestämmanderätten, utan det krävs att du ansöker om att få vårdnaden prövad av socialen eller tingsrätten. Den gemensamma vårdnaden kvarstår annars, och då även den andra förälderns bestämmanderätt angående barnets angelägenheter. Det finns dock vissa undantag som kan bli aktuella, där samtycke inte behöver inhämtas, då föräldern kan anses frånvarande, eller om beslutet inte kan vänta eller är av mindre ingripande karaktär.

Jag rekommenderar dig att kontakta socialnämnden i din kommun som kan förklara det bättre utifrån era omständigheter. Du kan då även försöka ändra vårdnaden om du vill det. Jag rekommenderar också att du kontaktar en jurist för vidare vägledning om du har fler frågor och vill ha hjälp med en eventuell ansökan om ensam vårdnad eller få hjälp att reglera umgängesrätten. Jag hoppas annars att du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98667)