Beskattning vid arbete utomlands

FRÅGA
Hej!Jag har bott och arbetat i USA under ett antal år och har under denna tid varit utskriven ur Sverige. Jag har inte beskattat mina amerikanska inkomster i Sverige enligt 1-års regeln. Nu flyttade jag hem förra sommaren, 19e Juni närmare bestämt. Hur är jag skyldig att redovisa och beskatta amerikanska inkomster under förra året fram tills hemflyttning? Gäller 1-års regeln eller 6-månaders regeln på någotvis för inkomster innan hemflytt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig Lawline!

För att besvara din fråga får man titta på reglerna i Inkomstskattelagen (IL). I det tredje kapitlet regeras grundläggande förutsättningar för fysiska personers skattskyldighet i Sverige. Enligt 3 kap 3 § IL är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har en väsentlig anknytning till Sverige obegränsad skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

I din fråga nämner du sexmånadersregeln och ettårsregeln, vilka båda regleras i 3 kap 9 § IL. Bestämmelsen avser undantag för skattskyldighet för obegränsat skattskyldiga. I vissa situationer övergår person från obegränsat till begränsat skattskyldiga i Sverige, men med hänsyn till din frågeställning kommer jag inte att gå in på det.

Vid tillämpning av ettårsregeln förutsätts att anställningen varar i minst ett år i samma land. Undantaget omfattar inte anställning hos exempelvis stat, kommun, landsting osv. Vid läsning av lagtext och kort genomgång av några rättsfall är min tolkning att undantaget gäller den tid du arbetar utomlands. Det betyder att ettårsregel tillämpas i förhållande till när du lämnat Sverige för arbete och återvänt förra sommaren. Jag har inte hittat något underlag för att det skulle tillämpas mot beskattningsår, dvs. att du måste vara utomlands ett helt beskattningsår för att kunna tillämpa undantaget.

I mer konkreta ordalag betyder att inkomster som förvärvats i USA före hemkomst bör omfattas av undantaget från skattskyldighet. Inkomster efter sådan tidpunkt är däremot skattepliktiga. En annan regel som kan nämnas är 3 kap 10 § IL som avser kortare avbrott från den tid som du arbetat utomlands. Bestämmelsen är framförallt relevant i förhållande till avbrott från utlandsvistelsen vid besök i Sverige. Det förutsätts att ett besök inte får vara längre än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett arbetsår. Om ett avbrott överstiger nyss givna kriterier gäller inte längre undantaget från skattskyldighet.

Vid deklaration av dina inkomster får jag hänvisa dig till Skatteverket. Kom ihåg att det är du som skattskyldig som måste visa att du uppfyller kriterierna för undantaget i ettårsregeln. Jag hoppas mitt svar är till hjälp, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (310)
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?

Alla besvarade frågor (98547)