Beskattning av skogsfastighet

2016-06-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Var är skatten om man säljer en skogsfastighet för 2000000kr.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Frågan handlar om hur inkomsten från en försäljning av en skogsfastighet ska beskattas. Detta aktualiserar inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), som är den mest omfattande lagen på skatterättens område.

Inledningsvis måste vi kategorisera din fastighet. En fastighet utgör antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Privatbostadsfastigheter är de fastigheter som i huvudsak är inrättade som bostad åt en eller två familjer. Fastigheten måste dessutom till viss del användas för ägarens boende, permanent eller som fritidsboende. Definitionen av näringsfastighet är negativ, dvs. alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter. Ifall du äger skogsfastigheten genom en juridisk person, t.ex. ett handelsbolag eller ett aktiebolag, utgör fastigheten per automatik en näringsfastighet. Definitionen finns i 2 kap. 13-14 §§ IL.

Näringsfastigheter beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter beskattas alltid i inkomstslaget kapital. Försäljningar av näringsfastigheter som ägs av juridiska personer beskattas alltid i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § IL). Handelsbolag är inte skattesubjekt. Inkomst vid avyttring av näringsfastighet som är anläggningstillgång beskattas därför hos bolagets delägare. För delägare som är fysisk person eller dödsbo innebär det att kapitalvinsten tas upp i kapital och för delägare som är juridisk person att kapitalvinsten tas upp i näringsverksamheten. För fysiska personer och dödsbon är kapitalvinst vid icke-yrkesmässig avyttring av bl.a. fastighet skattepliktig intäkt av kapital enligt 41 kap. 1 § IL. Kategoriseringen i inkomstslag är således beroende av olika omständigheter.

Endast 90 % av en kapitalvinst ska tas upp till beskattning vid avyttring av näringsfastighet. I inkomstslaget kapital sker beskattning med 30 %. Något förenklat kan man därför säga att vinsten beskattas med 27 % (30 % x 90 %).

Endast 63 % av en kapitalförlust ska dras av vid avyttring av fastighet. En avdragsgill förlust får kvittas mot alla slags intäkter i inkomstslaget kapital. Blir det underskott i inkomstslaget kapital, medges skattereduktion med 30 % av den del som inte överstiger 100 000 kr och med 21 % av belopp därutöver.

Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL) beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklararvoden) och minskat med omkostnadsbeloppet (vissa utgifter du har haft under tiden du ägt fastigheten, samt utgiften för att anskaffa fastigheten, se 45 kap. IL). Kapitalvinsten ligger sedan till grund för beräkningen av skattebeloppet.

Hoppas du fick svar på det du undrade över!

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll