Beskattning av fåmansföretag

Hejsan! Jag har en fråga som jag önskar att få hjälp med.

Frågan är följande:

Anna äger 25% av X AB genom sitt helägda bolag Z AB. Y AB äger 30% av X AB. Resten av X AB ägs av 2 privatpersoner. Anna arbetar inte i X AB, men hennes bror arbetar som VD i X AB.

Y AB köper vara från X AB, men har inget samarbete. Y AB är inte ett fåmansbolag.

a) Är Z AB och X AB fåmansföretag?

b) Är andelarna Z AB äger kvalificerade?

c) Innebär Y ABs ägande att det kan anses vara utomstående?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL).

a) Är Z AB och X AB fåmansföretag?

Enligt 56 kap. 2 § IL räknas som fåmansföretag aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % rösterna för samtliga andelar i bolaget. Enligt 56 kap. 3 § IL omfattas inte bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad (s.k. avstämningsbolag). Inte heller omfattas privatbostadsföretag.

I förevarande fall är Z AB helägt av Anna. Z AB är därför ett fåmansföretag under förutsättning att det inte är ett privatbostadsföretag. Det finns inte tillräckligt med information i din fråga för att fastställa huruvida Z AB är ett privatbostadsföretag. Frågan om handel på en reglerad marknad torde inte vara aktuell, Anna äger ju samtliga aktier i bolaget.

X AB ägs indirekt till 25 % av Anna genom hennes helägda bolag Z AB. 56 kap. 6 § IL medför dock att Anna anses vara delägare i X AB. Vidare äger två andra privatpersoner 45 % av X AB. Tre fysiska personer äger därmed mer än 50 % av aktierna i X AB. Om deras aktieinnehav motsvarar mer än 50 % av rösterna i X AB beror på aktiernas röstvärde. Aktiernas röstvärde framgår inte i din fråga. Därför kan endast följande slutsatser med säkerhet dras om X AB:

- X AB är ett fåmansföretag under förutsättning att Anna och de två privatpersonernas aktieinnehav motsvarar mer än 50 % av rösterna i X AB, och

- X AB inte är ett privatbostadsföretag, eller

- Upptaget till handel på en reglerad marknad.

b) Är andelarna Z AB äger kvalificerade?

I föregående svar har vi konstaterat att Anna anses vara delägare i X AB genom indirekt ägande via Z AB. Andelarna är kvalificerade om Anna eller närstående har varit verksam i betydande omfattning i företaget, 57 kap. 4 § IL samt 2 kap. 22 § IL. Annas bror räknas som närstående och är verksam som VD i bolaget. Detta kan medföra att andelarna som Anna (Z AB) äger blir kvalificerade under förutsättning att:

- Annas bror har genomfört arbete av påtaglig betydelse för vinstgenereringen i X AB. Detta följer av propositionen till IL, prop. 1989/90:110 del 1 s. 467 f. och 703.

- I din fråga framgår inte hur mycket Annas bror har arbetat i företaget eller vad hans arbetsinsats har medfört för vinstgenereringen i bolaget. Tänkbara riktlinjer att resonera utifrån finns i HFD 2013 ref 11. I rättsfallet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att en arbetsinsats som VD med 200 arbetstimmar/år, ansvar för strategiska beslut och administrativ verksamhet var tillräckligt för att kvalificera ett innehav av andelar i bolaget.

- Detta kan emellertid påverkas av svaret nedan i fråga c).

c) Innebär Y ABs ägande att det kan anses vara utomstående?

Som utomstående räknas fysisk person som direkt eller indirekt äger andelar i bolaget som inte är kvalificerade, 57 kap. 5 § IL. Med andra ord kan Y AB:s aktieinnehav anses vara ägt av utomstående under förutsättning att de fysiska personer som äger Y AB inte innehar ett indirekt kvalificerat ägande av aktierna i X AB. Y AB:s andel kan därför anses vara ägt av utomstående under förutsättning att:

- Y AB:s ägare inte själva eller genom närstående är aktiva i X AB i en sådan omfattning att deras innehav blir kvalificerat enligt 57 kap. 4 § IL. Huruvida så är fallet framgår inte i frågan. En mer exakt bedömning är därför inte möjlig.


Vidare gäller att:

- om Y AB:s ägare indirekt innehar ett okvalificerade andelar som utomstående, och

- dessa andelar uppgår till 30 % av aktierna i X AB.

Blir utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL. tillämplig. Detta medför att samtliga aktier i X AB blir okvalificerade; om så är fallet kan alltså Annas aktier i fråga b) inte anses vara kvalificerade andelar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,Erik BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”