Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av en tidigare erhållen gåva

2021-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi avser att föra över vår sommarstuga till våra tre barn som gåva. Som jag förstår utgår ingen skatt då. Om barnen senare försäljer sina andelar utgår väl skatt på vinsten. Vad gäller för ingångsvärde vid detta tillfälle för att beräkna vinst och skatt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande: Du undrar hur värderingen av stugan kommer att beräknas när gåvotagarna, det vill säga barnen säljer sina andelar.

Gåvor och beskattning:

Huvudregeln är att gåvor är skattefria, (8 kap 2 § inkomstskattelagen, IL). För att gåvan ska vara skattefri förutsätts att gåvorekvisiten är uppfyllda. En gåva är en benefikrättshandling därför ska en gåvoavsikt hos givaren föreligga, frivillighet och utan någon motprestation av gåvotagaren. Om dessa krav är uppfyllda, är gåvan skattefri för mottagarna.

Skattekonsekvenser:

En sommarstuga är en fastighet. Det gäller olika regler beroende på om det är fråga om en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. För att det ska vara fråga om privatbostadsfastighet krävs det att det är fråga om ett småhus, ägarlägenhet eller obebyggd tomtmark, (2 kap 13 § IL). Dessutom krävs det att småhuset eller ägarlägenheten ska vara en privatbostad. Om stugan till övervägande del ska användas för permanent eller fritidsboende av barnen, är det en privatbostad. Det finns inga krav på att det egna användandet måste omfatta viss minsta tidsrymd, (RÅ 1998 not. 38). Jag utgår från att stugan kommer till övervägande del att användas som fritidsboende och alltså är en privatbostad.

Sommarstugan utgör en kapitaltillgång enligt IL. Huvudregeln ska en kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade (sålda) tillgången minskad med utgifter för avyttringen och omkostnadsbeloppet, (44 kap 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning av tillgången plus utgifter för förbättring.

Om en tillgång erhålls genom gåva, inträder förvärvaren, dvs. mottagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation, (44 kap 21 § IL). Det innebär att barnen i ert fall inträder i er skattemässiga situation. Omkostnadsbeloppet som ni hade vid gåvans givande blir barnens omkostnadsbelopp. Det innebär alltså att värdet ni betalade för att förvärva stugan och eventuella förbättringsuppgifter övergår till barnen.

Kapitalvinsten:

Som ovan anförts, ska kapitalvinsten beräknas som ersättningen de erhåller av försäljning minus eventuella utgifter för försäljning plus omkostnadsbeloppet. Värdet som uppkommer utgör en kapitalvinst som ska beskattas. I och med att det jag konstaterat att stugan är en privatbostad, kommer 22/30 av kapitalvinsten att beskattas, (45 kap 33 § IL).

Beskattningstidpunkten är året stugan säljs, (44 kap 26 § IL).

Jag vill också uppmärksamma er om att andra regler gäller vid en eventuell kapitalförlust. Dessutom kommer barnen att äga stugan med samäganderätt. Det innebär också att samäganderättslagen blir tillämplig om den inte avtalas bort.

Sammanfattningsvis:

Om barnen i framtiden säljer sommarstugan med vinst kommer denna vinst att beskattas. Vinsten beräknas genom att ersättningen barnen får vid försäljningen minskas med utgifter för försäljningen och med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det belopp som ni föräldrar hade vid gåvogivandet. Det är det belopp som ni betalade för att anskaffa stugan och eventuella förbättringsutgifter.

Hoppas att ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?