Beräkning av förskott på arv

2016-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Om en son får 300.000 tusen som förskott på arv. Skall detta index beräknas o i så fall med vilket index?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga korrekt, så undrar du om förskott på arv ska omberäknas enligt ett index, justerad efter till exempel inflation. Om förskottet har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan nämligen förskottet motsvara ett högre värde, vid tidpunkten för arvlåtarens död.

Svaret på denna fråga återfinns i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Där framgår nämligen följande:

Enligt 6 kap. 3 § ÄB ska som huvudregel avräkning av ett förskott ske med det värde egendomen hade vid mottagandet. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?

I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.

Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.

För att besvara din fråga är huvudregeln den tillämpliga i det fall du beskriver, enligt min bedömning. Med andra ord skulle förskottet utgöra 300 000 kronor, och det skulle därmed inte omberäknas enligt något index. Om det faktiskt skulle vara undantagsregeln som tillämpas, så att avräkning inte ska ske enligt vad värdet var vid tidpunkten för överlämnandet av förskottet, så värderas förskottet utefter förhållandena i varje fall. Det finns således inte heller i dessa fall något angivet index att justera förskottets värde utefter.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1177)
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

Alla besvarade frågor (88118)