Beräkna kvodel till särkullbarn

FRÅGA:

Bakgrunden är den att min make avled för drygt tre år sedan. Vi har inga gemensamma barn men båda har barn sedan tidigare. I testamentet var det skrivet att de barn som tog ut sin arvslott när den förste av oss avled skulle inte få något vidare arv när nästa avled. Ett av barnen tog inte ut sin arvslott – hur kommer det att fungera med arvet när jag avlider och även mina barn ska ärva (mina barn har inte ärvt något efter min man). Efter mycket bråk så utsågs på min begäran en boutredningsman för att få ordning på arvstvisten. Arvskiftet är klart sedan ca två år.

Har varit i kontakt med ej juridisk byrå för att be om hjälp med hur särkullsbarnet och mina barn kommer att ärva mig och ev skriva ett nytt testamente.

Efter att dom fått min avlidne makes och mitt personnummer så meddelade dom att dom inte kunde hjälpa mig då det förelåg jäv. Jag fick ingen förklaring på vad jäv är eller vad det rörde sig om. Kan ni förklara för mig vad det handlar om.

Och hur kommer det att fungera när mina barn och särkullsbarnet ska ärva mig. Vill gärna ha klara besked till alla barnen så det inte uppstår en massa bråk igen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jäv innebär att en person kan tänkas vara partisk eller om det föreligger någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. För att jäv ska föreligga krävs inte bara att personen är partisk utan att det räcker med att det finns skäl att misstänka partiskhet. En jävig person får inte deltas i beslutet i fråga eller förberedelserna för beslutet.

I Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) regleras arv och testamente. Man skiljer till att börja med på arvslotten och laglotten. Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge enligt 7 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att ifall en mor avlider och efterlämnar 100 000 kronor och ett barn är arvslotten 100 000 kronor medan laglotten är 50 000 kronor. Av exemplet framgår att arvlåtaren genom testamente endast fritt kan disponera över hälften av sin kvarlåtenskap när denne efterlämnar bröstarvingar.

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarn har dock alltid rätt att omedelbart få ut sin arvslott. Precis som ni skrivit i ert testamente har det särkullbarn som direkt krävt ut sin arvslott inte rätt till del i efterlevande makes bo, vilket däremot det särkullbarn som inte krävt ut sin arvslott har enligt 3 kap. 9 § ÄB.

När du nu ärvde din make – ärvde du den del som särkullbarnet avstod ifrån med fri förfogande rätt och resterande del med full äganderätt. Full äganderätt innebär att du fritt kan disponera över egendom medan fri förfoganderätt innebär att du på alla sätt får förfoga över egendom men dock inte genom testamente. Delen som ditt särkullbarn har rätt till vid ditt frånfälle får du därmed inte testamentera bort till någon annan.

Särkullbarnet som avstod sin rätt till förmån för dig har alltså, vid ditt frånfälle rätt till efterarv ur din förmögenhetsmassa. Efterarvet räknar man ut genom kvotdelar. Jag illustrerar detta med nedanstående exempel.

Ponera att det efter en avliden make finns sammanlagt giftorättsgods om 1 000 000 och efterlevande make genom bodelning erhåller 500 000 kronor och resterande 500 000 genom arv med fri förfoganderätt eftersom ett särkullbarn avstått från sin rätt. Efterlevande make erhåller alltså sammanlagt 1 000 000 kronor – hälften genom bodelning och hälften genom arv. Kvotdelen beräknas på följande sätt 500 000/1 000 000 (arvslotten som särkullbarnet avstått/ efterlevande makes totala förmögenhetsmassa) = 0,5 = 50 %. I detta fall blir alltså särkullbarnets kvotdel 50 % av efterlevande makes förmögenhetsmassa.

Antag sedan att efterlevande make förvaltat förmögenheten så att den vid dennes frånfälle har ett värde av 1 200 000 kronor (alltså en ökning med 200 000 kronor). Då har särkullbarnet rätt till 1 200 000 x 0,5 (kvotdelen) = 600 000 kronor. Resterande del får bröstarvingarna dela lika på ifall det inte finns något testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!

Äktenskapsbalken hittar du här.

Vänligen

Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000