FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/02/2021

Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

Hej,

Jag undrar var de beloppsmässiga gränserna går mellan ringa bidragsbrott, bidragsbrott av normalgraden, grovt bidragsbrott och vårdslöst bidragsbrott samt vad de olika preskriptionstiderna för respektive brott är numera efter den nya bidragsbrottslagen som trädde i kraft från 1 januari, 2020 ?

Efter vad jag har förstått är de beloppsmässiga gränserna, straffskalorna samt preskriptionstiderna att jämställa med de gränser som gäller vid bedrägeribrott ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor får vi titta i Brottsbalken (BrB) samt bidragsbrottslagen (BBL).

Gränsdragning mellan de olika graderna av bidragsbrott

För det första ska påpekas att det inte endast är beloppet som är det avgörande vad gäller grad av bidragsbrottet. Beloppet är definitivt vägledande, men även andra omständigheter, såsom om falska handlingar har använts eller om brottet är en del i en systematisk brottslighet är av betydelse. Det görs helt enkelt en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (3 § BBL).

Precis som du säger har det uttalats i förarbetena att beloppsgränserna ska kunna jämföras med andra förmögenhetsrättsliga brott, såsom stöld och bedrägeri (prop 2006/07:80 s. 97). Ett ringa bidragsbrott bör, enligt uttalanden från Åklagarmyndigheten, understiga 2000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). För att brottet ska vara grovt, kan riktvärdet, efter en jämförelse med brottet "grov stöld", sägas vara över fem prisbasbelopp (RättsPM 2020:1 s. 5). I dagsläget motsvarar detta 238 000 kr.

Vårdslöst bidragsbrott

Vad som är avgörande vid bedömningen av om straff för vårdslöst bidragsbrott ska dömas ut, är att den misstänkte begått brottet av grov oaktsamhet (4 § BBL). I de övriga fallen ska bidragsbrottet ha begåtts med uppsåt, det vill säga avsiktligen (1 kap 2 § BrB).

Det är dock inte straffbart att genom grov oaktsamhet begå ett bidragsbrott om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig (4 § 2 st BBL). Vad som avses med ett "mindre allvarligt" belopp kan sägas vara belopp under 6000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5).

Preskriptionstider

Preskriptionstiderna för de olika typerna av bidragsbrott är:

- Ringa bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020)
- Bidragsbrott av normalgraden: fem år
- Grovt bidragsbrott: tio år
- Vårdslöst bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020) (35 kap 1 § BrB).

De nyaste ändringarna i BBL har dock medfört att preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott begångna efter den 1 januari 2020 är fem år (7 § BBL).

Hoppas du fick svar på din frågor!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo