Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

2021-02-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag undrar var de beloppsmässiga gränserna går mellan ringa bidragsbrott, bidragsbrott av normalgraden, grovt bidragsbrott och vårdslöst bidragsbrott samt vad de olika preskriptionstiderna för respektive brott är numera efter den nya bidragsbrottslagen som trädde i kraft från 1 januari, 2020 ?Efter vad jag har förstått är de beloppsmässiga gränserna, straffskalorna samt preskriptionstiderna att jämställa med de gränser som gäller vid bedrägeribrott ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor får vi titta i Brottsbalken (BrB) samt bidragsbrottslagen (BBL).

Gränsdragning mellan de olika graderna av bidragsbrott

För det första ska påpekas att det inte endast är beloppet som är det avgörande vad gäller grad av bidragsbrottet. Beloppet är definitivt vägledande, men även andra omständigheter, såsom om falska handlingar har använts eller om brottet är en del i en systematisk brottslighet är av betydelse. Det görs helt enkelt en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (3 § BBL).

Precis som du säger har det uttalats i förarbetena att beloppsgränserna ska kunna jämföras med andra förmögenhetsrättsliga brott, såsom stöld och bedrägeri (prop 2006/07:80 s. 97). Ett ringa bidragsbrott bör, enligt uttalanden från Åklagarmyndigheten, understiga 2000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). För att brottet ska vara grovt, kan riktvärdet, efter en jämförelse med brottet "grov stöld", sägas vara över fem prisbasbelopp (RättsPM 2020:1 s. 5). I dagsläget motsvarar detta 238 000 kr.

Vårdslöst bidragsbrott

Vad som är avgörande vid bedömningen av om straff för vårdslöst bidragsbrott ska dömas ut, är att den misstänkte begått brottet av grov oaktsamhet (4 § BBL). I de övriga fallen ska bidragsbrottet ha begåtts med uppsåt, det vill säga avsiktligen (1 kap 2 § BrB).

Det är dock inte straffbart att genom grov oaktsamhet begå ett bidragsbrott om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig (4 § 2 st BBL). Vad som avses med ett "mindre allvarligt" belopp kan sägas vara belopp under 6000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5).

Preskriptionstider

Preskriptionstiderna för de olika typerna av bidragsbrott är:

- Ringa bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020)
- Bidragsbrott av normalgraden: fem år
- Grovt bidragsbrott: tio år
- Vårdslöst bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020) (35 kap 1 § BrB).

De nyaste ändringarna i BBL har dock medfört att preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott begångna efter den 1 januari 2020 är fem år (7 § BBL).

Hoppas du fick svar på din frågor!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1008)
2021-10-27 Omedveten om en handlings brottslighet
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?

Alla besvarade frågor (96584)