Behovsbedömningen i 16 § sambolagen

FRÅGA
Min nuvarande sambo har två barn 10 och 15. Han studerar, jag jobbar heltid på en fast tjänst och har ett barn på 6 år. Inga gemensamma barn. Han vill gå isär och båda vill bo kvar i hyreslägenheter som båda står på. Vem får rätt i en tvist? Tillämpas till den som behovet är störst står det om man läser. Tycker dock att det är väldigt difust. Tacksam för svar. Mvh Sabina
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lägenheten verkar vara samboegendom enligt 3 § sambolagen och 5 § 3p. sambolagen. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske när ett samboförhållande upphör om någon av samborna begär det. Enligt 16 § sambolagen kan den ena sambon då ta över bostaden om denne har störst behov till den. Det innebär att det ska ske en behovsprövning. Sambon får då bostaden avräknat från sin lott.

Vid lottläggningen ska varje sambo av den delningsbara egendomen, dvs. samboegendomen, tilldelas egendom till så stort värde att det motsvarar värdet på den partens andel, inklusive vad som krävs för skuldtäckning. Övertaganderätten innebär inte att den avlämnande sambon förlorar värdet av den egendom som tas över, utan endast en rätt att mot ersättning ta över egendomen. Om värdet av bostaden är ringa har den bäst behövande sambon rätt att få eller få behålla egendomen utan avräkning.

Det är många faktorer som kan tillmätas betydelse vid behovsprövningen. Särskilt relevant blir gemensamma barn, som dock inte föreligger i det här fallet. Närheten till barnomsorg och skolgång är då relevanta faktorer, detta bör bli relevant även i ert fall där båda har egna barn. En sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt bör även tillmätas betydelse vid behovsprövningen. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll bör vara relevanta faktorer.

Dessutom ska det ske en skälighetsbedömning. Även om en sambo anses ha störst behov av bostaden eller bohaget måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt gentemot den andra sambon att en överföring av egendomen sker från denne. I vart fall om denne inte har annan egendom som inte ingår i delningen har det enligt förarbetena ansetts oskäligt.

Som du ser så är det många olika faktorer som ska vägas in i bedömningen, och det är en helhetsbedömning som måste göras i varje enskilt fall. Det kan även nämnas att om en sambo vid lottläggningen övertar en hyresrätt har hyresvärden att acceptera att hyreskontraktet övertas av denne, vilket framgår av 12 kap 33 § Jordabalken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?