Behövs ett nytt samboavtal om du har ärvt/köpt ytterligare en bostadsrätt under samboförhållandet som ni inte vill ska ingå i en bodelning?

Hej. Vi skrev ett samboavtal mellan varandra när vi flyttade ihop. Bostadsrätten har jag förvärvat långt innan vi träffades och flyttade ihop. Nu har jag ärvt/köpt ytterligare en bostadsrätt i samma hus. Gäller samma sambo avtal vi redan skrivit eller måste det skrivas ytterligare ett för den nya bostadsrätten som övertogs under vårt samboförhållande?Se nedan signerade avtalet.

Mvh

S A M B O A V T A L

Vi, undertecknade, vilka avser att inom snar framtid sammanbo i ett parförhållande, överenskommer genom detta samboavtal om följande.

1. Bostad

Reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376) till den del som gäller vår gemensamma bostad, ska inte gälla i vårt samboförhållande.

2. Bohag

Reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376) till den del som gäller vårt gemensamma bohag, ska inte gälla i vårt samboförhållande.

Personliga presenter ska anses tillhöra mottagaren.

3. Underskrift

Detta samboavtal har upprättats i två (2) exemplar varav varje part tagit var sitt.

___________________________________ Ort

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (SamboL).

Samboegendom

Sambors gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Egendom som en sambo har fått genom gåva, testamente eller arv kan ha gjorts enskild och då är inte denna egendom samboegendom (SamboL 4 §)

Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Bostadsrätten som du förvärvade långt innan du träffade din sambo skulle därmed inte utgöra samboegendom, men det kan ändå varit bra att ni skrev samboavtalet för att vara på den säkra sidan.

Om förvärvet av en bostad eller bohag har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts, kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter samlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. Egendom som erhållits genom arv eller testamente bör i de flesta fall inte kunna anses ha förvärvats för gemensam användning.

Av det du har skrivit framstår det dock inte som att du och din sambo har tänkt använda den nya bostadsrätten som en gemensam bostad, eftersom ni redan bor tillsammans i en bostadsrätt. Du skriver även att du har ärvt/köpt den nya bostadsrätten, och det innebär också att det ännu mer tyder på att den nya bostadsrätten inte har införskaffats för ett gemensamt syfte. Därmed bör inte den nya bostadsrätten som övertogs under erat samboförhållande anses som samboegendom, och då omfattas inte ens den nya bostadsrätten av en eventuell bodelning enligt sambolagen.

Det är dock inte helt klara frågor, och därmed kan det vara av intresse att den nya bostadsrätten omfattas av ett samboavtal som utesluter den nya bostadsrätten från en eventuell bodelning. Din fråga är då om den nya bostadsrätten omfattas av erat befintliga samboavtal eller om ni bör skriva ett nytt.

Tolkning av samboavtalet

I erat nuvarande samboavtal kan det framstå som att all egendom som är samboegendom inte ska omfattas av reglerna om bodelning i sambolagen. I slutändan handlar det dock om avtalstolkning och vad som var båda parternas befintliga avsikt när avtalet skrevs och vad som faktiskt kan uttolkas från avtalet på ett tydligt sätt.

Ni har formulerat samboavtalet på ett generellt sätt, genom att skriva "bostad" och "bohag". Ni har alltså inte formulerat specifikt gällande exempelvis "Lägenheten X på adressen Y ska inte ingå i en framtida bodelning". Detta kan tala för att all samboegendom oavsett när den har införskaffats under samboförhållandet ska undantas från en framtida bodelning.

Det som kan anses tala emot att en bostad som förvärvas under samboförhållandet ska omfattas av avtalet är att ni har skrivit "Vi, undertecknade, vilka avser att inom snar framtid sammanbo i ett parförhållande, överenskommer genom detta samboavtal om följande". Detta kan tolkas som att endast det bohag och bostad som ni hade mer er in i förhållandet eller som förvärvas i nära anslutning till början på samlevnaden, omfattas av samboavtalet. Ni har exempelvis inte skrivit "egendom som skaffas i framtiden ska undantas från en bodelning".

Därmed är det inte helt klart om det nuvarande samboavtalet omfattar den nya bostadsrätten (om bostadsrätten faktiskt kan anses som samboegendom). Mitt råd är därmed att skriva ett nytt samboavtal för att ändra vad som tidigare har kommit överens om i det nuvarande samboavtalet (SamboL 9 §). Ni hade exempelvis kunnat specificera vilken bostad som inte ska omfattas och lägga till att framtida förvärvade bostäder inte ska omfattas av bodelningen. I ett sådant fall gäller inte längre det gamla samboavtalet.

Sammanfattning

Utifrån omständigheterna är det inte helt klart om den nya bostadsrätten ska anses som samboegendom eller inte. För att vara på den säkra sidan så att den nya bostadsrätten inte heller omfattas av en bodelning är det alltså en fördel att den nya bostadsrätten omfattas av ett samboavtal. Det är inte heller helt klart vad som kan tolkas in i erat nuvarande samboavtal då det inte specifikt framgår vilken typ av bostad eller bohag som ska uteslutas från bodelning, samt om framtida förvärv av bostad eller bohag också ska uteslutas från en bodelning. Mitt råd är därmed att ni skriver ett nytt samboavtal som på ett tydligt sätt anger att även den nya bostadsrätten ska omfattas av samboavtalet så att bostadsrätten inte ingår i en bodelning. Det är lättare att åtgärda otydligheterna nu när du och din sambo är överens, istället för att behöva tolka innebörden av erat nuvarande samboavtal i framtiden om det blir aktuellt med en bodelning då ni kanske inte är överens om vad som ska ingå i en bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning