Behöver socialtjänsten räkna med hemmavarande skolungdomar som medlemmar i ett hushåll?

Hej, en ungdom på 20 år som studerar på gymnasienivå och får bidrag från CSN vill inte vara med i hushållsbilden (vill plockas bort) och pappan har försörjningsplikt utifrån att hon är under 21 och studerar. Ungdomen tjänar egna pengar (timvikarielön) och vill inte dela med sig till pappan. Kan hon plockas ur hushållsbilden även om han är försörjningsskyldig och hon bor kvar hemma?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som frågan är formulerad förstår jag det som att den uppkommit i samband med ett biståndsärende hos den kommunala socialtjänsten. Jag tolkar det därför som en undran om ungdomen måste räknas med i hushållet när socialtjänsten bedömer biståndsansökan. Jag kommer inledningsvis redogöra för vem det är som avgör om ungdomen ska räknas in i hushållsbilden, därefter kommer jag gå igenom innebörden av att hennes ekonomi räknas in i hushållet. För att besvara frågan kommer jag tillämpa bestämmelser i såväl föräldrabalken (FB) som socialtjänstlagen (SOL).

Det är socialtjänsten som bedömer om ungdomen ska räknas med i hushållet

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket betyder att socialtjänstens verksamhet inte är detaljreglerad. Kommunen har stor frihet att ordna socialtjänstens verksamhet utifrån kommunens egna förutsättningar och behov. Det centrala är att de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst nås.

Det är socialtjänsten som bedömer och beslutar om ungdomen ska räknas med i hushållet. Det finns ingen regel som uttrycker att socialtjänsten ska räkna med ungdomen. Med andra ord har socialtjänsten friheten att avgöra och bedöma huruvida det är rimligt att ungdomen räknas in i hushållsbilden. Socialstyrelsen rekommenderar i sin publikation Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten att hemmavarande skolungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet vid bedömningen av bistånd (Socialstyrelsen, 2021, s. 103). Det är vanligt att socialtjänsten följer Socialstyrelsens rekommendationer, men som du ser står det inte att den kommunala socialtjänsten ska eller måste räkna med ungdomen i hushållet.

Det är alltså upp till den kommunala socialtjänsten att besluta om ungdomen ska räknas med i hushållet när de handlägger en biståndsansökan. Även om socialtjänsten vanligtvis följer Socialstyrelsens rekommendationer så behöver de inte göra det. Varje ansökan ska behandlas och bedömas individuellt. Socialtjänsten har alltså möjligheten att inte räkna med ungdomen i hushållsbilden om de anser att de har skäl för det.

Föräldrar är underhållsskyldiga för hemmavarande skolungdomar

Om barnet har fyllt 18 år och fortfarande studerar i gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning är en förälder underhållsskyldig under tiden som ungdomen studerar. Underhållsskyldigheten upphör när ungdomen avslutar sina studier eller fyller 21 år, beroende på vad som inträffar först (7 kap. 1 § andra stycket FB).

När pappans underhållsskyldighet bestäms så ska man ta hänsyn till ungdomens egna inkomster och tillgångar, men även till ungdomens sociala förmåner (7 kap. 1 § första stycket FB). En sådan social förmån som kan beaktas är studiebidrag (prop. 1978/79:12 s. 154).

Underhållsskyldighetens storlek kan alltså minska genom ungdomens studiebidrag och inkomster. I så fall räknas studiebidrag och inkomster av mot det belopp som pappan förväntas betala för ungdomen.

Hemmavarande skolungdomars inkomster som understiger ett prisbasbelopp ska inte räknas in

Huvudregeln är att de inkomster som ungdomen tjänar inte ska räknas in i hushållets inkomster. Socialtjänsten ska inte beakta hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete när skolungdomen är under 21 år (4 kap. 1 a § första stycket SOL). Ungdomen kan dock inte tjäna för mycket pengar, det skulle öppna upp situationer där ett hushåll får oproportionerligt högt bistånd. Om hennes inkomster överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår får inkomsterna beaktas vid en ansökan om bistånd (4 kap. 1 a § tredje stycket SOL). Socialtjänsten har alltså en rätt att räkna med ungdomens inkomster om de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår, men de måste inte räkna med det. Även om Socialstyrelsen rekommenderar att det belopp som överstiger prisbasbeloppet ska avräknas mot skolungdomens del i familjens kostnader så behöver inte socialtjänsten göra en sådan avräkning (Socialstyrelsen, 2021, s. 187). Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor (Prisbasbeloppsförordning 2023).

Det är inte möjligt att kringgå underhållsskyldigheten genom avtal

Lagarna som tillämpas i detta fall är tvingande. Det betyder att de inte kan eller får avtalas bort. Ett avtal som syftar till att undvika underhållsskyldigheten är ogiltigt. Pappan och dottern inte kan komma överens om att hon inte ska räknas in i hushållsbilden, det är socialtjänsten som beslutar huruvida hon ska ingå eller inte.

Sammanfattning

Det är socialtjänsten som avgör om ungdomen ska räknas in i hushållsbilden. Ungdomen har inte rätt att undantas från hushållsbilden. Underhållsskyldigheten är tvingande och kan inte avtalas bort; ett sådant avtal är ogiltigt. Ungdomens inkomster och sociala förmåner ska i regel täcka kostnaderna för hennes eget underhåll, hon blir inte försörjningsskyldig för sin pappa. Det finns inget krav på att socialtjänsten ska beakta ungdomens inkomster som överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår, men de får göra det.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Andréas ForssanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000