Behöver jag upprätta ett samboavtal?

Hej!

Vår dotter har i samband med studier köpt en bostadsrätt, där vi föräldrar är medfinansiärer. Ett antal månader innan studiestart träffade hon en kille, som är skriven och studerar på annan ort, men i samband med covid och distansstudier bor han nu mer eller mindre hos henne på heltid. Vadjag känner till är han dock inte skriven på adressen, men har förstått att de börjar dela på allt fler omkostnader.

När övergår denna situation till att anses som ett samboskap?

Vi funderar på om vi behöver se till att de båda undertecknar ett samboavtal, främst med tanke på att skydda bostadsrätten vid ev. separation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det jag förstår är att du vill veta när ett samboskap uppstå. Du vill även veta om du behöver se till att din dotter och hennes kille skriver på ett samboavtal främst för att skydda bostadsrätten vid en eventuell separation.

När uppstår ett samboskap?
Enligt 1 § sambolagen aktualiseras lagen när två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" omfattar inte en alltför kortvarig förbindelse. Med "gemensamt hushåll" menas att parterna har ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap. Gemensamhet i fråga kan vara hushållskassa, bil, möbler o.s.v.

Presumtion för samboskap uppstår regelmässigt när ett par har gemensamma barn och bor tillsammans. Detsamma sker även när ett par är folkbokförda på samma adress. Det innebär att den som hävdar motsatsen i dessa fall behöver bevisar sitt påstående.

I andra fall än det ovannämnda, krävs att en helhetsbedömning av parternas förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll och att förhållandet varat en inte alltför kort tid. I Hovrättsfallet, RH 2005:28, framhölls vissa omständigheter som riktmärken. Hovrätten menade att det faktum att parterna bott tillsammans i minst sex månader kan indikera att ett samboskap har uppstått. Detsamma kan ske när det finns avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter, om de har ett gemensamt bankkonto och liknande.

Ditt fall
Det är lite svårt att avgöra om din dotters förhållande har övergått till ett samboskap eftersom omständigheterna som behövs för en sådan bedömning inte är kända. Av informationen, framgår att killen mer eller mindre bor där på heltid och att de har börjat dela på allt fler omkostnader (alltså indikation på gemensamt hushåll). Uppgår tiden han har nu "bott" med henne upp till sex månader kan det tillsammans med det gemensamma hushållet (som de verkar ha) indikerar att de är sambor. Det krävs alltså inte att de ska vara folkbokförda på samma adress.

Behöver de upprätta ett samboavtal?
Av 9 § sambolagen anges att sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vidare upprättas skriftligen och undertecknas av samborna, dvs. av båda två.

Att tänka på ett samboavtal är jättebra tänkt från din sida eftersom det skyddar vissa egendom från bodelning. Det är dock inte nödvändigt i din dotters fall för just bostadsrätten. Nedan ska jag redovisa för varför det är så.

Vad händer vid bodelning?

Det är enligt 8 § sambolagen frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning. Begär den ena av dem bodelning, ska den dock göras.

Vid bodelningen ingår endast de tillgångar som är gemen­sam bostad eller bohag och som paret har skaffat för gemensam användning. Utgångpunkten enligt 3 § sambolagen är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Med sambors gemensamma bostad menas bland annat fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 § sambolagen). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 § sambolagen).

Det är alltså endast värdet av dessa tillgångar (samboegendomen) som ska läggas ihop vid andelsberäkningen (12 § sambolagen), därifrån ska skuldtäckning göras d.v.s. att skulder ska dras av från tillgångarna (13 § sambolagen). Resterande av samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen).

Ditt fall
Som jag förstår det, har din dotter skaffat bostadsrätten innan förhållandet med killen och för eget bruk. Hon köpte alltså inte bostadsrätten för att använda det tillsammans med killen. Det kommer p.g.a. detta inte ingår i bodelning vid en eventuell separation.

Sammanfattning
När ett samboskap uppstår beror på omständigheterna i det enskilda fallet och är svårt att avgöra utan att känna faktumen i det enskilda fallet. Samboavtal är nödvändig för att undantagna egendom från bodelning vid en separation men behövs inte i ditt fall för bostadsrätten. Detta eftersom bostadsrätten inte införskaffades för gemensam användning.

Jag hoppas att du fick svar på fråga.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”