Behöver jag upprätta en framtidsfullmakt ifall jag skulle mista förmågan att ta hand om ex. ekonomi?

FRÅGA
Jag är ensamstående och har tre barn. Om jag skulle mista förmågan att ta hand om mig själv skulle vem som helst av barnen kunna ta hand om min ekonomi och fatta alla slags beslut i mitt namn. Behöver jag då skriva en framtidsfullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller avseende framtidsfullmakter regleras i lag om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt är en fullmakt som du ger åt någon av dina barn (fullmaktshavare) att företräda dig för det fall varaktig sjukdom etcetera skulle inträffa och medföra bristande förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). Genom att upprätta en framtidsfullmakt har du möjlighet att bestämma hur dina angelägenheter ska skötas samt av vem, om du skulle mista förmågan att sköta detta på egen hand. Framtidsfullmakten får omfatta såväl ekonomiska som personliga angelägenheter vilka fullmaktshavaren ska bevaka (2 § lag om framtidsfullmakt).

Vilka alternativ finns det?:
Framtidsfullmakt är ett alternativt till det traditionella ställföreträdarskap som erbjuds om du förlorar förmågan att sköta dina angelägenheter på egen hand, exempelvis förvaltarskap eller godmanskap (11 kap. 4 och 7 § föräldrabalken). Det traditionella ställföreträdarskapet sker i offentligrättslig regi och blir föremål för insyn och kontroll från samhällets sida. Det finns möjlighet för dig att att vara med och utse god man. Det förutsätter dock att du har beslutsförmåga, vilket i praktiken ibland kan vara problematiskt. I de fall godmanskap eller förvaltarskap anordnas saknar framtidsfullmakt verkan (27 § lag om framtidsfullmakt).

Fördelen med framtidsfullmakt:
Fördelen med framtidsfullmakt är att du redan på förhand kan avgöra hur du vill att dina angelägenheter ska skötas om något skulle hända dig. Innehållet av fullmakten kan beröra såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. En annan fördel är att du som utgångspunkt fritt kan välja vem eller vilka du vill som ska vara fullmaktshavare.

Upprätta en framtidsfullmakt:
När det gäller att upp rätta en framtidsfullmakt ställs vissa krav enligt lag som du behöver ta hänsyn till. Kraven finner du i 3-5 § lag om framtidsfullmakt. Kraven innebär bland annat följande:

- Den som upprättar en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och ha förmågan att ta hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakt).
- Vid tillfället då du som är fullmaktsgivare undertecknar handlingen måste det finnas två vittnen som närvarar samtidigt eller som kan intyga att du har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara vittne, dvs. den som du ger fullmakt att ta hand om dina angelägenheter (4 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt ställs krav på vittnena att de bör anteckna yrke respektive hemvist, tiden för bevittnandet och andra omständigheter som skulle kunna vara av betydelse för fullmaktens giltighet (4 § sista stycket lag om framtidsfullmakt, 10 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Den som är vittne får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om vad en vittnesbekräftelse innebär. Inte heller din make, sambo, syskon, svågerlag eller den som står dig i rätt upp- eller nedstidgande släktskap, det vill säga får inte något av dina barn agera vittne vid undertecknandet (4 § sista stycket lag om framtidsfullmakt, 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).
- Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakt).
- Av framtidsfullmakten ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare det vill säga dina barn i detta fallet, vilka angelägenheter som du avser att dina barn ska ta hand om samt vilka övriga villkor som ni önskar gälla i ditt fall.

I och med att det ställs krav på upprättandet av framtidsfullmakt som kan påverka dess giltighet rekommenderar jag dig att läsa vidare angående framtidsfullmakter. Alternativt kan vara att ta kontakt med en erfaren jurist för att hjälpa dig med detta. Inom Lawline erbjuder vi en möjlighet för privatpersoner att komma i kontakt med våra jurister genom att boka ett möte. Om du är intresserad finns mer information tillgänglig på https://lawline.se/boka.

Övrig information om framtidsfullmakter:
Det kan nämnas att det är möjligt för dig att återkalla respektive ändra och tillägga framtidsfullmakten. Om du önskar ändra eller tillägga något till fullmakten ställs samma krav som nämndes ovan (se rubrik "Upprätta en framtidsfullmakt"). Fullmakten träder i kraft i de fall fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt förhållande i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (9 § första stycket samt 1 § lag om framtidsfullmakt). Detta efter bedömning av fullmaktshavaren, i detta fall dina barn eller något av dina barn, om att fullmakten har trätt i kraft. Alternativt om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövad av domstol eller om fullmaktshavaren begär sådan prövning (9 § lag om framtidsfullmakt). Vidare om hur en fullmakt träder i kraft anges i 9 -14 §§ lag om framtidsfullmakt. Den som genom fullmakten bär ansvar för sina angelägenheter har lojalitetsplikt samt samrådsplikt i förhållande till den enskilde och den enskilde har möjlighet att utse en särskild granskare (23 § första stycket lag om framtidsfullmakt). Överförmyndaren har också rätt att kontrollera och rätt att entlediga om fullmaktsinnehavaren brister i sitt uppdrag (26 § första stycket lag om framtidsfullmakt).

Slutsats:
Det kan vara att föredra att upprätta en framtidsfullmakt då du har möjlighet att påverka i större utsträckning vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter samt specifikt vilka angelägenheter som avses. Alternativt finns möjlighet till godmanskap eller förvaltarskap vilket sker i offentligrättslig regi. Då det ställs vissa krav vid upprättandet av en framtidsfullmakt rekommenderar jag dig att läsa vidare om ämnet, alternativt kontakta en erfaren jurist. Som nämndes ovan erbjuder Lawline dig hjälp. Om du är intresserad finns mer information tillgänglig på https://lawline.se/boka.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (426)
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap
2020-05-28 Förvaltarskap och god man
2020-05-26 Kan en läkare ansöka om förvaltarskap för en patient?
2020-05-21 Kan en framtidsfullmakt hjälpa mig att företräda min bror som har spelmissbruk?

Alla besvarade frågor (80458)