Behöver jag skatta när jag säljer metallskrot?

2020-12-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Om jag som privatperson säljer metallskrot till tex Stena Metall, hur mycket får jag då sälja för per kalenderår utan att jag behöver skatteredovisa för det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket

Skatterätt är ett komplicerat område med många regler, därför rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket, då de är experter på området. Deras svar på din fråga är det som räknas, men jag kommer redogöra för lite huvuddrag som kan hjälpa dig.

Inkomstskattelagen

I Sverige är fysiska personer, som är bosatta i landet skatteskyldiga för alla sina inkomster. (1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL)). Det finns tre olika inkomstslag i Sverige som är relevanta för frågan om skatt: inkomster på grund av tjänst, inkomster på grund av näringsverksamhet och inkomstslaget kapital. Om du inte säljer ditt metallskrot inom ramen för näringsverksamhet, det vill säga i förvärvssyfte, yrkesmässigt (regelbundet och i viss omfattning) samt självständigt (13 kap. 1 § IL), så blir det sistnämnde inkomstkapitalet relevant för din fråga. Det vill säga inkomst i kapital (41 kap. 1 § IL).

Inkomstslaget kapital

Vad som ryms inom inkomstslaget kapital är bland annat inkomster på grund av vinst vid försäljning av tillgångar, tex försäljning av eget metallskrot, vilket teoretiskt sett betyder att du ska skatta för inkomsten.

Enligt 52 kap 2 § IL ska den skatteskyldige endast ta upp inkomst av försäljning av personliga tillgångar till beskattning till den del inkomsten för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Personliga tillgångar är sådana tillgångar som till övervägande del används av den skatteskyldige eller hens familj för nyttobruk eller som prydnad. Den faktiska användningen är avgörande i gränsdragningen, vilken ibland kan vara svår. Förmodligen klassas metallskrot ej som personliga tillgångar vilket betyder att du ska ta upp vinsten på dina försäljningar för beskattning. Det ska även nämnas att metallskrot inte tas upp i 8 kap. IL om skattefri inkomst, som tex egenplockade bär.

För avyttring (försäljning) av tillgångar inom inkomstslaget kapital ska skatt betalas på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen för avyttrad tillgång (om sådan finns) och omkostnadsbeloppet, enligt 44 kap. 13 § IL. Enligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. "Formeln" är alltså: (försäljningsersättningen – utgifter för avyttring) – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst eller kapitalförlust. Kom ihåg att räkna ihop hela inkomstslaget kapital, då det är det överskottet/underskottet som är relevant (42 kap. 12 § IL).

Kapitalvinster är som huvudregel skattepliktiga till 100 procent. Överskottet beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent (65 kap. 7 § IL).

Om det skulle visa sig bli en kapitalförlust i slutändan är kapitalförluster i regel bara avdragsgilla till 70 procent. Underskott ger rätt till skattereduktion med 30 procent upp till ett underskott på 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Hobbyverksamhet

Om du säljer tillgångar regelbundet kan det klassas som hobbyverksamhet. En hobby är något du utövar på din fritid, inte din huvudsakliga försörjning och inte arbete som du utför på uppdrag av någon annan. Det ska även saknas vinstsyfte. Om vinstsyfte finns närmar vi oss näringsverksamhet. I regel krävs även bearbetning av material. Om du får överskott i din hobbyverksamhet ska du skatta för det. Hobby räknas till inkomstslaget tjänst.

För ett säkrare svar på din fråga uppmanar jag som sagt dig att kontakta skatteverket, vilket är expertmyndigheten på området.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, och lycka till!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (363)
2021-04-23 Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?

Alla besvarade frågor (91438)