Behöver jag betala min avlidne pappas skuld till min farmors dödsbo?

2019-03-11 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Jag undrar om "lagen om kvittning" gäller även när min pappa har avlidit? Min pappa och mamma köpte en tomt av min farmor år 1975. Där upprättades ett skuldebrev! Mamma gick bort för 12 år sedan och min pappa gick bort för 2 år sedan, och nu i januari 2019 gick min farmor bort. Under hela denna tiden har inget betalats och inga påminnelser, fakturor har skickats! Och när min mamma gick bort kom skuldebrevet upp, fast inget betalades, även när min pappa gick bort för två år sedan betalades inget! Min pappa gick i konkurs! Och vi barn ärver väl inte hans skulder? Och vi ärver ju nu vår farmor och inte vår pappa! Kan övriga som ska ärva kräva en "kvittning" att detta ska betalas? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar köpte en tomt av din farmor 1975, men istället för full betalning så upprättades ett skuldebrev där det framgick att dina föräldrar hade en gemensam skuld till din farmor. Jag förstår situationen som så att dina föräldrar aldrig betalade sin skuld till din farmor och du nu undrar om du och eventuella syskon har ärvt skulden, eftersom den inte betalades av din pappa innan han gick bort.

"Kvittningslagen", vars fullständiga namn är Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, är endast tillämplig i förhållanden mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Därför är den lagen inte tillämplig i din situation. Det finns däremot regler om kvittning i Lag om skuldebrev (SkbrL) som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan. Även regler om preskription blir tillämpliga, vilka du hittar i Preskriptionslagen (PreskL).

I mitt svar kommer jag först att kort gå in på de två vanligaste formerna av skuldebrev och skillnaderna mellan dem. Därefter kommer jag att redogöra för vad preskription är och när den inträffar. Slutligen kommer jag att översiktligt beröra arvsordningen och vad som händer när man ärver någon som har skulder. Reglerna om arv hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB).

Skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrev

Ett skuldebrev är en skriftlig handling där det framgår att en viss skuld ska betalas. Ett skuldebrev är oftast löpande eller enkelt.

Ett löpande skuldebrev är utställt till "innehavaren", vilket innebär att skuldebrevet fungerar som en värdehandling som kan omsättas (SkbrL 11 §). Gäldenären, alltså den som ska betala skulden, ska betala till innehavaren av skuldebrevet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara borgenären om skuldebrevet exempelvis sålts vidare. Så om din farmor av någon anledning skulle ha sålt skuldebrevet till någon annan så ska skulden betalas till den personen istället (SkbrL 13 §). Inkassobolag bedriver sin verksamhet på det här sättet. De köper obetalda fakturor från företag och går själva in och kräver kunden på pengarna. Det är dock ovanligt, enligt min bedömning, att man använder sig av löpande skuldebrev privat inom familjer.

Det är mer sannolikt att skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev. Det ska då framgå på skuldebrevet att dina föräldrar hade en gemensam skuld som skulle betalas till din farmor (SkbrL 26 §). Ett enkelt skuldebrev är inte i sig en värdehandling, utan fungerar mer som ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan två parter. När din farmor gick bort så blev hennes dödsbo borgenär istället, det vill säga den som skulden ska betalas till. Eftersom dina föräldrar hade skulden gemensamt så övertog din pappa din mammas del av skulden när hon gick bort (SkbrL 2 §), om de inte kommit överens om något annat sinsemellan, eller tillsammans med din farmor.

Skuldebrev preskriberas efter 10 år

När en skuld preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva in skulden och skuldförhållandet till gäldenären nollställs (PreskL 8 §). Skuldebrevet förlorar alltså sina rättsverkningar när preskriptionstiden gått ut. Enligt allmänna regler så preskriberas en skuld efter 10 år, om något preskriptionsavbrott inte har skett (PreskL 2 §).

Preskriptionen bryts om (PreskL 5 §):

1. Gäldenären betalar en del av skulden eller ränta eller på något annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären – i det här fallet din farmor.

2. Borgenären framställer ett skriftligt krav om betalning, helt eller delvis. Detta kan ske genom att skicka en faktura eller liknande.

3. Borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden.

Om något av ovanstående ageranden ägde rum inom de första tio åren från dess att skuldebrevet upprättades så ska har skulden fått en ny preskriptionstid (PreskL 6 §). Exempelvis så ska skulden till din farmor ha preskriberats 1985, om inget avbrott gjordes innan dess. Om preskriptionstiden avbröts 1982, exempelvis genom ett krav på delbetalning, så preskriberas inte skulden förrän 1992 och om ett nytt avbrott gjordes 1989 så preskriberas inte skulden förrän 1999, och så vidare. Det krävs inte att någon delbetalning faktiskt gjordes, utan det räcker med en uppmaning för att preskriptionstiden ska ha avbrutits.

Att inga påminnelser eller fakturor har skickats till din pappa under de senaste 12 åren sedan din mamma gick bort, så tyder det på att preskriptionstiden inte har brutits sedan dess och att skulden därför preskriberades för 2 år sedan. Om dina pappa erkänt skulden gentemot din farmor på något sätt under denna tid så kan skuldebrevet dock fortfarande ha rättsverkningar.

Observera att de här reglerna är möjliga att avtala bort. Om det framgår av skuldebrevet att en längre preskriptionstid är avtalad så gäller det framför reglerna i lagen. Det är dock inte tillåtet att avtala om att en fordran aldrig ska preskriberas (PreskL 12 §).

Ett skuldebrev kan ärvas, men inte en skuld

Ett enkelt skuldebrev kan ärvas och arvtagaren kan i sin tur kräva gäldenären på betalning. Däremot så ärver du som arvtagare inte dina föräldrars skulder. När en person dör så ska en förteckning göras av alla den personens tillgångar och skulder (ÄB 20:4). Innan arvet fördelas till arvingarna så ska i regel alla skulder betalas av med egendomen som den avlidne har (ÄB 23:2). Som jag förstår det så hade din pappa lite problem med ekonomin och att han därför sannolikt hade mer skulder än tillgångar när han gick bort. Dessa skulder går dock inte vidare till er arvingar, utan nollställs.

Sammanfattningsvis

Det mest sannolika är att skuldebrevet som upprättades mellan din farmor och dina föräldrar är ett enkelt skuldebrev, där det framgår att din farmor är borgenär och alltså är den som ska motta betalningen. Eftersom skulden är så pass gammal, och du skriver att inga delbetalningar gjorts eller påminnelser skickats under de senaste 12 åren så är skulden sannolikt preskriberad.

Även om skulden inte skulle vara preskriberad, för att din pappa erkänt skulden eller det kommer fram att din farmor framställde krav på betalning mot din pappa, så är det upp till farmors övriga dödsbodelägare att bevisa detta. Detta kan bli svårt om det inte finns några skriftliga handlingar som bevis eller vittnen som hört ett erkännande av skulden. Jag menar dock att detta i slutändan saknar betydelse eftersom båda dina föräldrar är avlidna sedan ett antal år tillbaka och du och dina eventuella syskon inte på något sätt kan ha ärvt deras skulder. Din farmors dödsbo har därför ingen de kan kräva in betalning av.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?