Behöver ett testamente registreras eller bevakas för att vara giltigt?

2018-01-11 i Testamente
FRÅGA
En kusin och hennes man har skrivit ett testamente där jag och min syster är arvtagare. Maken avled 1977 och vår kusin avled i september 2017. Innan maken avled skrevs ett testamente och lämnades in till tingsrätten där det registrerades. De hade inga barn eller levande syskon eller föräldrar. Jag har hört att testamenten ska bevakas men är inte ett testamente giltigt om det är inlämnat till Tingsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du vill veta om ett testamente fortfarande behöver registreras eller bevakas för att vara giltigt.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB)

Det uppställs ett antal formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. För det första ska testamentet upprättas skriftligen. För det andra skall det bevittnas och undertecknas av två, samtidigt närvarande, vittnen som skall vara införstådda med att handlingen är ett testamente. Vittnena behöver däremot inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1 § ÄB)

Tidigare fanns det ett krav på att testamentet även skulle bevakas men detta krav avskaffades i samband med en lagändring av ärvdabalkens regler år 1989. Numera behövs ett testamente inte lägre bevakas eller registreras för att det ska vara giltigt. Det kan därför vara fördelaktigt att förvara testamentet på en trygg och säker plats som exempelvis ett bankfack.

Vid ny arvsrättslig lagstiftning brukar som övergångsreglering föreskrivas att äldre bestämmelser ska tillämpas om arvlåtaren avlidit före lagändringen trädde i kraft. En sådan övergångsbestämmelse ansåg lagstiftaren inte vara lämpligt i detta sammanhang. Enligt förarbeten skulle de äldre reglerna om bevakning av testamente endast tillämpas om en testamentstagare redan vid ikraftträdandet har förlorat sin rätt på grund av bristande bevakning.

Sammanfattningsvis behöver ett testamente inte registreras eller bevakas. Vad gäller testamentet som er kusin och hennes make upprättade borde den vara giltigt om den uppfyller formkraven. De äldre bestämmelserna borde inte heller tillämpas i ert fall heller.

Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98669)