Behöver ett beslut från åklagaren undertecknas?

2019-06-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ansökt om kontaktförbud och fått avslag två gånger. Men besluten jag får inte undertecknade av åklagaren som tog beslutet.Där är ingen underteckning alls, bara en datautskrift. Måste inte åklagaren underteckna ett sådant beslut? Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då en åklagare beslutar om ett besöksförbud är det fråga om en myndighet som handlägger ärenden. Hur handläggningen ska gå till regleras i Förvaltningslagen (FL).

I 31 § FL regleras att det för skriftliga beslut ska upprättas en handling. Av handligen ska det framgå dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som har fattat beslutet, vem eller vilka som har varit föredragande, och vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Till detta gäller ytterligare att i vissa fall krävs det beslutet ska vara motiverat enligt (32 § FL) och innehålla en överklagandehänvisning ifall beslutet kan överklagas (33 § FL).

De ovan redovisade reglerna ställer alltså upp ett krav på dokumentation av skriftliga beslut, men anger inte på vilket sätt beslutet ska utformas. Begreppet handling ska tolkas vidsträckt och ska även innefatta elektroniskt lagrat material.

I FL finns det alltså inte något krav på att ett beslut behöver vara undertecknat. På grund av att handlingsbegreppet även innefattar elektroniska skrifter, tolkar jag det som att en datautskrift uppfyller förvaltningslagens krav på handling. Enligt min uppfattning är åklagarens utformning av beslutet inte bristfälligt i lagens mening.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (550)
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?
2020-07-25 Får jag sprida mina hundars aska?

Alla besvarade frågor (82595)