Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?

2021-11-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Har länge fått både vuxna och folk i min ålder (14år) som undrat om jag har dyslexi och undrar därmed om jag behöver båda vårdnadshavarnas godkännande för att kolla upp sådant?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör vårdnadens utövande regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kapitlet. Utöver detta så finns det även ett övergripande ansvar för skolan att ge stöd till alla elever utifrån deras egna förutsättningar i Skollagen.

Huvudregeln

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs båda vårdnadshavarnas godkännande för att göra en utredning angående dyslexi. Som utgångspunkt i ett fall som ditt så gäller det att man behöver vårdnadshavarnas godkännande, en utredning har den karaktären att detta krävs. Enligt lagen så har vårdnadshavare både en rätt och en skyldighet att bestämma i dessa typer av frågor som rör ens barn (6 kap. 11 § FB). Huvudregeln är att båda föräldrarna behöver godkänna beslutet, om de båda är vårdnadshavare (6 kap. 13 § 1 stycket FB).

Det finns dock två undantag till huvudregeln som kan vara bra för dig att veta om.

Första undantaget

Det första undantaget är om din ena vårdnadshavare skulle vara förhindrad att godkänna utredningen, detta kan t.ex. vara på grund av sjukdom eller annan frånvaro (6 kap. 13 § 2 stycket FB). I dessa fall så får vissa beslut tas av bara en av vårdnadshavarna. Det ska dock röra sig om beslut av mindre ingripande karaktär för barnets framtid och undantaget gäller enbart sådana beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Utan att veta mer om din situation så kan jag inte uttala mig mer exakt men en utredning angående dyslexi har troligen inte den akuta karaktären som krävs och därmed så blir undantaget inte tillämpligt i ditt fall.

Andra undantaget

Det andra undantaget är att Socialnämnden kan gå in istället för en av dina vårdnadshavare om en skulle godkänna beslutet och den andra motsätter sig det (6 kap. 13a § 1 stycket 1 punkten FB). Detta undantag gäller enbart psykologiska eller psykiatriska utredningar enligt hälso- och sjukvårdslagen. En utredning angående dyslexi kan göras inom vården men görs i de allra flesta fallen av en logoped och är därmed inte av den karaktären att dessa klassas som en psykologisk utredning och omfattas därmed inte av undantaget. Det finns vissa fall då detta undantag skulle kunna tillämpas men troligen skulle det kräva att en annan typ av utredning ligger till grund för beslutet och att en dyslexiutredning agerar som komplement till den större utredningen.

Det ska dock nämnas att det även i dessa fall just är ett undantag som inte tillämpas i alla fallen där det är möjligt, utan det är socialnämnden som gör en bedömning av situationen och det enskilda fallet. I förarbeten till bestämmelsen så går det att läsa att undantaget ska tillämpas ganska restriktivt, men med hänsyn till barnets bästa. Socialstyrelsen uttalade även samma synsätt i domen HFD 2015 ref. 5. Jag anser därmed att detta undantag troligen inte kommer vara tillämpligt i ditt fall.

Skolans ansvar

Det kan slutligen vara bra för dig att veta att skolan har en skyldighet att erbjuda stöd för att du ska uppnå målen i skolan även om en utredning inte har skett. Det kan skilja sig åt mellan olika skolor hur det ser ut och hur det fungerar i praktiken. Men det finns en skyldighet för alla skolor att vidta allmänna åtgärder (3 kap. 2 § Skollagen). Utöver detta allmänna stöd så finns det även en skyldighet för skolan att vidta extra anpassningar för elever som kan befaras att de inte når upp till lägsta kunskapskraven som krävs, därmed så kan du få andra typer av stöd som inte kräver dina vårdnadshavares godkännande (3 kap. 5 § Skollagen).

Avslutningsvis

Om du vill att en utredning ska äga rum så skulle jag rekommendera att du pratar med dina vårdnadshavare om det. Detta kommer kräva bådas godkännande som utgångspunkt. Om detta inte är ett alternativ så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med skolan, eventuellt elevhälsan på skolan angående möjligheter till extra stöd.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William Tinnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?