Behörig domstol vid gränsöverskridande betalningsföreläggande

2017-07-31 i Domstol
FRÅGA
Bakgrund: Person X (bosatt i Tyskland) äger ett hus i Sverige genom ett Belize Ltd ("Offshore-Aktiebolag"). Nu önskar en tysk Borgenär driva in en privat skuld som X har genom att attackera dennes aktier i Belize-Bolaget. 1: Har svensk domstol juridisk behörighet (court of competent jurisdiction) i ett sådant fall? 2: Är utsikterna för borgenärerna goda/dåliga avseende att vinna ett sådant mål i svensk domstol?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så att detta handlar om fastställande och indrivning av en privat skuld. I svensk rätt hanteras dessa förfaranden genom ett s.k. betalningsföreläggande. I mitt svar har jag därför utgått från att du funderar kring vilket land som har domsrätt gällande ett betalningsföreläggande i ett eventuellt landsgränsöverskridande fall.

Eftersom att din fråga är uppdelad på två delfrågor så är även mitt svar uppdelat efter dessa frågor.

Fråga 1. Har svensk domstol juridisk behörighet gällande betalningsföreläggande då sökanden är en tysk borgenär och svaranden har sin hemvist i Tyskland?

Till att börja med regleras frågor om jurisdiktion/domsrätt inom EU genom Bryssel 1a-förordningen. För att avgöra om Bryssel 1a-förordningen blir tillämplig så måste man utreda vart sökanden och svaranden har sin hemvist, dvs. boende. Hemvistet måste vara inom två EU-länder som är anslutna till förordningen och det krävs dessutom att det rör sig om ett landsgränsöverskridande fall. Med det menas att den som ansöker (sökanden) och den som påstås vara skyldig pengar (svaranden) har hemvist i olika länder.

Av din fråga framgår att det rör sig om en tysk borgenär och svaranden X som är bosatt i Tyskland. Det framkommer inte av din fråga vart den tyska borgenären har sitt hemvist. Alltså kan jag inte redan på denna grund avgöra om det rör sig om ett landsgränsöverskridande fall eller inte.

För det fall både den tyske borgenären och svaranden X har hemvist i Tyskland så saknas alltså ett landsgränsöverskridande fall och därför aktualiseras inte lagstiftningen på internationella privaträttens område. I detta fall blir då tysk domstol behörig att döma i frågan i enlighet med tysk rätt.

För det fall både den tyske borgenären och svaranden X har hemvist i olika EU-länder, vilka är anslutna till Bryssel 1a-förordningen, gäller som huvudregel att talan om betalningsföreläggande ska väckas vid den domstol där svaranden har sin hemvist, dvs. där svaranden bor. I detta fall är personen X svaranden och du uppger i din fråga att X har hemvist i Tyskland. Alltså har tysk domstol även på denna grund behörighet att döma i frågan.
(Artikel 4 och 62 Bryssel 1a-förordningen)

Det finns undantagsregler från huvudregeln som eventuellt skulle kunna medföra att svensk domstol (i Sverige fungerar Kronofogden som domstol i dessa ärenden) har domsrätt. I din fråga saknas dock tyvärr omständigheter som är av betydelse för mig i avgörandet om just personen X fall faller under någon utav dessa undantagsregler. För att avgöra detta skulle jag exempelvis behövt veta lite mer kring vad skulden avser, t.ex. om det föreligger ett avtal, vad för typ av avtal och prestationer det är som har åtagits.

Förutsatt att det rör sig om två EU-länder och hemvistet bedöms vara i två olika länder, så skulle även den tyska borgenären kunna ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Ansökan handläggs ungefär på samma sätt som det "vanliga" svenska betalningsföreläggandet, men bland annat följande är specifikt för just europeiskt betalningsföreläggande:
* Europeiska betalningsförelägganden utfärdas i regel av domstolar. (I Sverige är det dock Kronofogden som utfärdar europeiska betalningsförelägganden).
* Förfarandet kräver inte att sökanden eller svaranden är närvarande i domstolen.
* Den domstol som är behörig att handlägga ett europeiskt betalningsföreläggande måste finnas i något EU-land. Sökanden eller svaranden måste bo i något annat land än domstolslandet, men inte nödvändigtvis i ett annat EU-land.
* När kravet i ett europeiskt betalningsföreläggande har fastställts av Kronofogden eller utländsk domstol, blir avgörandet giltigt i hela EU och kan verkställas i alla EU-länder.

Fråga 2. Är utsikterna för borgenärerna goda/dåliga avseende att vinna ett sådant mål i svensk domstol?

Detta beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet och därför har jag dessvärre ingen möjlighet att uttala mig om hur utsikterna i detta fall ser ut.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor så är du välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98466)