Begränsning i de grundläggande fri- och rättigheterna under en rådande pandemi

FRÅGA
Hej, får myndigheter eller regeringen förbjuda medborgare att besöka gym? Måste det inte ske genom lagstiftning i såna fall vars förenlighet med grundlagen måste utredas först.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande fri- och rättigheter stadgas i regeringsformen (2 kap. 1 § RF). Det finns vissa rättigheter som kan begränsas, detta gäller för bl.a. mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet (2 kap. 20 § RF).

Begränsning av fri- och rättigheter under en rådande pandemi

En begränsning av en fri- och rättighet ska som huvudregel ske genom lag, men om bemyndigande har skett genom lag kan begränsningar även beslutas genom exempelvis en förordning utfärdad av regeringen. Subdelegation kan även vara möjligt vad gäller föreskrifter som inskränker mötesfriheten eller demonstrationsfriheten av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (8 kap. 10 § RF, 2 kap. 24 § RF). I detta fall gäller alltså att riksdagen kan ge regeringen möjlighet att delegera delar av föreskriftsrätten till förvaltningsmyndigheter och kommuner under rådande farsot, exempelvis en pandemi.

En begränsning ska tillgodose godtagbara ändamål och vara nödvändig

En begränsning av en fri- och rättighet får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt.

Tidigare i år gjordes en lagändring i smittskyddslagen där regeringen fick möjlighet att ta fram föreskrifter avseende bl.a. tillfällig nedstängning av gym (f.d. 6 a § p. 3 smittskyddslagen). Denna paragraf är dock numera upphävd och slutade att gälla den 1 juli 2020. En av anledningarna till införandet av paragrafen var att det förelåg en viss osäkerhet kring regeringens kompetens i vissa frågor.

Regeringen kan förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna möjlighet har riksdagen delegerat till regeringen genom lag (2 kap. 15 § ordningslagen). En länsstyrelse får i sin tur föreskriva att allmänna sammankomster inte får hållas om regeringen har givit bemyndigande till detta (2 kap. 15 § 2 st. ordningslagen). Detta förbud ska enligt lagen vara nödvändig med hänsyn till att bl.a. motverka epidemi.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar riktar sig till allmänheten. Som allmän sammankomst inryms exempelvis teaterföreställningar, demonstrationer, föreläsningar och konserter. Idrottsevenemang räknas till offentlig tillställning.

Privata tillställningar, gym m.m.

Privata tillställningar omfattas inte av begreppet "allmänna sammankomster". Inte heller omfattas gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, torg, allmänna färdmedel, köpcentrum m.m. Däremot har Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med allmänna råd och riktlinjer om att människor bör avstå från exempelvis att gå på gym. Råd skiljer sig från lagar/förordningar/föreskrifter så att det enbart är rekommendation och inte bindande för den enskilde.

Sammanfattningsvis

Det finns möjlighet för regering och myndigheter att efter delegation från riksdagen fatta beslut om vissa inskränkningar i våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter vid en rådande pandemi. Regleringen finns till för att förhindra smittspridning av den pågående smittan och för att snabba beslut ska kunna fattas.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?