Begränsar ett gemensamt testamente mellan två makar med förordnande om "fri förfoganderätt" den efterlevandes möjlighet att genom testamente förordna om all kvarlåtenskap? Samt om vissa förordnanden i testamente till barnbarn.

2019-02-17 i Testamente
FRÅGA
Min far har avlidit. Han och min mor hade ett inbördes testamente. Det säger: §1 Vid den först avlidnes frånfälle skall kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt tillfalla den efterlevande. Fri förfoganderättinnebör att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts. §2 När den efterlevande av oss har avlidit, skall då befintlig kvarlåtenskap tillfalla våra bröstarvingar att fördelas enligt lag. Vi är två döttrar med två, respektive tre barn. Nu vill min mamma skriva testamente där min syster och jag ärver 25% vardera av kvarlåtenskapen, och de fem barnbarnen 10% vardera. 1. Mht §2 i inbördes testamentet. Kommer mammas nya testamente att gälla all kvarlåtenskap, dvs även det mamma förfogar över sedan pappas frånfälle?2.Om §2 begränsar mammas testamente till att gälla enbart hennes halva av kvarlåtenskapen, finns det ändå en möjlighet att få till den önskade fördelningen av hela arvet? Tex att vi som bröstarvingar får vår laglott genom paragraf 2 (vi delar lika på "pappas halva", vilket ger oss 25% vardera) och barnbarnen sina 10% från "mammas halva"?3. Kort och gott, kan min mamma genom ett nytt testamente uppnå att hennes och pappas sammanlagda kvarlåtenskap fördelat enligt 25% till oss två barn, och 10% till respektive barnbarn? Hur ska i så fall mammas testamente se ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den rättsliga reglering som berörs i denna situation är huvudsakligen i ärvdabalken (ÄB).

Kan ni få till den önskade fördelningen?
Det första som bör beskrivas är hur det fungerar med er fars arv, som kommer påverka fördelningen när er mor dör.

Efterarv
När ni efter er mors död ärver det som er far förordnat om kallas det för att ni får ett efterarv. Detta innebär att en kvotdel av din mors förmögenhet i detta fall innehas med fri förfoganderätt på det sätt som stadgas i testamentet. Denna kvotdel utgör därmed egentligen arvet från er far som ni kommer att få när er mor dör. Detta arv, efter er far, ska fördelas enligt det inbördes testamente som fortfarande gäller för er fars arv. Det stämmer alltså, som du misstänker, att det inbördes testamentet begränsar möjligheten för din mor att förfoga över den kvotdelen av sin förmögenhet som hon endast innehar med fri förfoganderätt. Denna begränsning orsakar ofta en viss problematik i situationer då den efterlevande maken ändrar sig vad gäller fördelning av kvarlåtenskapen.

Detta innebär att er fars kvarlåtenskap, om man ska följa 2 § i testamentet, kommer att fördelas mellan er två döttrar i lika andelar. Jag vet inte hur stor kvotdelen av er mors förmögenhet är som innehas med fri förfoganderätt. Men det är den kvotdelen av hennes förmögenhet som enligt 2 § i testamentet kommer att delas på två mellan er två döttrar.

Utformning av hennes testamente
Frågan blir då hur er mor kan utforma sitt testamente för att ni ska få det önskade resultatet.

Först och främst vill jag kommentera ditt förslag om att ni döttrar ska få ert arv från er fars halva, medan era barn i sin tur skulle kunna få sitt arv från er mors halva. Detta är absolut en möjlighet. Risken är dock att om du och din dotter skulle vara osams så kan någon av er istället kräva ut era laglotter från er mors arv. Laglotten utgör en i princip ovillkorlig rätt för bröstarvingar att kräva ändring av testamenten som inkräktar på deras laglott (7:3 ÄB). Laglotten utgör hälften av den så kallade arvslott som annars skulle tillfallit bröstarvingen. Med detta menas alltså att eftersom ni är två barn skulle er arvslott vara hälften vardera av all er mors kvarlåtenskap (7:1 ÄB). Laglotten utgör hälften av denna arvslott och omfattas alltså för vardera av er ¼ av totaliteten av er mors kvarlåtenskap.

Situationen skulle då kunna bli på så sätt att er fars kvarlåtenskap först och främst fördelas mellan er två döttrar. När er mors arv då ska gå till era barn med en femtedel var är dock ni döttrar i laglig mening uteslutna från arvsrätt efter er mor. Detta innebär att din syster då skulle kunna kräva ut ¼ av er mors kvarlåtenskap till sig själv. Detta skulle alltså kunna leda till en skev fördelning av arvet.

Med detta sagt är min uppfattning att ditt föreslagna sätt trots allt är det bästa. Det kan även sägas att oavsett hur din mors testamente i denna situation är utformat kommer du och din syster inte att få några problem om ni är överens. Det är nämligen ni två, samt era barn om de är upptagna i testamentet, som kommer att utgöra de så kallade dödsbodelägarna. Detta innebär att ni mellan er kan överenskomma att fördela arvet i princip hur ni vill. Vad gäller arvet efter er far är det endast ni två som är dödsbodelägare och som således bestämmer till 100% hur ni vill fördela den kvarlåtenskapen. Vad gäller arvet efter er mor beror det på utformningen av testamentet vem som är dödsbodelägare. Men så länge er mor testamenterar till barnen så är det fortfarande ni i familjen som har all möjlighet att komma överens exakt hur arvet bör fördelas.

En annan möjlighet är att er mor i sitt testamente istället testamenterar allting till dig och din syster. Hon skulle då i testamente kunna förordna om att den av er som har tre barn får lite mer än den andra av er två. Då kan ni sedan, i sin tur, ge era barn den andel som önskats informellt. Skillnaden med detta upplägg är att testamentet i så fall inte inkräktar på någon av din eller din systers laglott, så länge en av er har rätt till minst ¼ av er mors kvarlåtenskap i testamentet. Det finns därmed ingen risk att någon av er kräver ut er laglott på så sätt att det blir en skevfördelning. Problemet med detta upplägg är att det inte fungerar om någon av dig och din syster exempelvis är tungt skuldsatta och hela arvet i så fall skulle utmätas direkt. Annars kan detta förslag vara värt att fundera på.

Som sagt finns det dock inte mycket att oroa sig för så länge du och din syster är överens om hur fördelningen ska ske.

Sammanfattning
Jag har nu förklarat hur det går till med det så kallade efterarvet efter er far och hur detta påverkar möjligheterna för er mor att förfoga över sin kvarlåtenskap. Tyvärr har jag inte kunnat ge något närmare förslag på hur er mors testamente skulle kunna vara utformat. Något av de förslag som redogjorts för ovan (varav ett var ditt) borde dock fungera, med de risker som jag tagit upp.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2491)
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?
2020-05-30 Vad gör testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (80580)