Begäran om entledigande från godmanskap

2020-05-30 i God man
FRÅGA
God Man är ett frivilligt uppdrag. Jag har varit god man till en person i 8 år och vill nu avsluta. Jag begärde entledigande den 11 januari, överförmyndaren har en garantitid på 3 månader (jag ser det som en rimlig uppsägningstid) att lösa frågan om ny god man. Det har nu gått drygt 4 månader och denna "garanti" är inte utlöst eller uppfyllt av överförmyndaren. Jag påstår att jag har rätten att bli löst från uppdrag det datum, den 31 maj, som jag begärt. Överförmyndaren anser att jag, mot min vilja, ska fortsätta. Detta ser jag som helt orimligt. Vad är rätt och riktigt i detta? Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar över hur reglerna ser ut då man som god man har begärt entledigande. Detta regleras i Föräldrabalken (hädanefter förkortad FB).

Begäran om entledigande
I 11 kap 19 § FB sägs att den som är god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om det är så att godmanskapet ska fortsätta för den enskilde (vilket verkar vara fallet i din situation) så är man skyldig att fortsätta till dess att en ny god man har utsetts.

Undantag från skyldigheten att fortsätta tills ny god man utsetts
I 11 kap 19 a § FB finns det ett undantag från skyldigheten att fortsätta sitt uppdrag tills ny god man har utsetts (se ovan vad som skrivits om 11 kap 19 § FB). För att man ska få avsluta sitt uppdrag innan en ersättare utsetts krävs det dels att man förordnats som god man enligt 11 kap 4 § FB (God man har då förordnats till någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden) och dels att man har en skälig orsak att bli entledigad.

Vad innebär kravet på skälig orsak i 11 kap 19 a FB?
När man ska bedöma vad som kan utgöra en skälig orsak gör man en avvägning mellan de skäl som den gode mannen har för att få sluta sitt uppdrag ställt mot den enskildes behov av att den kontinuerligt finns en god man förordnad. Rätt att frånträda uppdraget omedelbart kan man ha om man exempelvis drabbats av en allvarlig sjukdom eller att den man är god man för allvarligt hotat eller använt sig av våld.
Det är så att man som god man i regel måste godta vissa och inte helt obetydliga angelägenheter för att behovet av en god man för den enskilda ska tillgodoses till dess att man har hittat en ersättare. Det ska dock sägas att ju längre tid det tar att hitta en ersättare, desto lägre krav ska gälla för att de skäl som den gode mannen har för att avsluta sitt uppdrag ska anses vara tillräckliga.

Beslut om entledigande
En begäran om entledigande enligt 11 kap 19 a § FB beslutas av tingsrätten (alltså i detta fall inte av överförmyndaren).

Sammanfattning
För att sammanfatta har man en skyldighet att fortsätta sitt uppdrag till dess att överförmyndaren har hittat en ersättare. Det finns dock undantag om du är förordnad som god man enligt 11 kap 4 § FB och att du har skälig orsak att omedelbart frånträda ditt uppdrag innan ny ersättare har utsetts. Under förutsättning att du är förordnad som god man enligt 11 kap 4 § FB (jag får reservera mig för att jag inte vet vilken form av godmanskap det är i ditt fall) och att en viss tid har fortlöpt sedan du begärde entledigande kan det finnas förutsättningar för att du skulle kunna frånträda ditt uppdrag enligt 11 kap 19 a § FB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88316)