FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning27/06/2019

Befogat av bostadsrättsförening att vägra samtycke till andrahandsuthyrning vid tillfälliga studier på annan ort?

Jag går en utbildning i vävning. Mellan kurstillfällena har jag behov att praktisera de tekniker jag lärt mig. Jag har tillgång till en fastighet på en annan ort där jag har en vävstol. Jag har ansökt om tillstånd till andrahandsuthyrning av min bostadsrätt under tiden utbildningen och praktiken pågår, vilket är två månader. Bostadsrättsföreningen har sagt nej. Är det ett rimligt beslut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller allmänt om upplåtelse av sin bostadsrätt?

Som utgångspunkt råder krav om att styrelsen i bostadsrättsföreningen samtycker till upplåtelse (uthyrning) av bostadsrätt (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Undantagsvis är upplåtelse tillåtet även utan samtycke. Detta är fallet om bostadsrättshavaren (du) har skäl för upplåtelsen, styrelsen saknar befogad anledning till vägran samt att hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen (7 kap. 11 § bostadsrättslagen).

Vad avses med skäl för upplåtelse?

En person kan anses ha beaktansvärda skäl för upplåtelse bland annat om tillfälliga omständigheter leder till behov av boende på annan plats men med avsikt att senare återflytta till bostadsrätten. Detta är exempelvis fallet vid tillfälliga studier eller tillfälligt jobb på annan ort. (se prop. 2003/14:142 s. 21) Du har således skäl för uthyrning vilket inte blankt kan förbises. För att styrelsens vägran ska vara legitim måste befogad anledning föreligga som är proportionerlig i förhållande till dina skäl till upplåtelse, det vill säga att föreningens skäl för vägran ska väga tyngre än dina skäl för upplåtelse.

Vad innebär befogad anledning för vägran av upplåtelse?

Befogad anledning har givits en för bostadsrättsföreningen generös omfattning och avser hyresgästens personliga kvalifikationer såsom exempelvis förväntat störande uppträdande. Vid bedömningen av personlig "lämplighet" kan även bostadsrättsföreningens stadgar tillmätas betydelse, såsom att de boende ska ha uppnått viss ålder eller dylikt. Befogad anledning kräver inte att några större eller i praktiken mer allvarliga skäl föreligger utan stort mandat har givits föreningarnas styrelser att själva besluta slutgiltigt om uthyrning. (prop. 2002/03:12 s. 119)

Även tidsaspekten tillmäts signifikans i den bemärkelse att skälen för tillåtelse av upplåtelse minskar vid längre uthyrningsperioder, vice versa (prop. 2002/03:12 s. 119). Vid uthyrning under 2 månader på grund av studier på annan ort bör uthyrningsskälen väga relativt tungt, vilket ställer högre krav på befogad anledning.

Sammanfattning och återkoppling till ditt fall

Eftersom jag inte känner till de närmare omständigheterna avseende hyresgäst, föreningsstadgar eller annat relevant kan jag inte ge något rakt svar på frågan. Dina tillfälliga studier på annan ort talar starkt för att upplåtelse bör tillåtas. Samtidigt har dock bostadsrättsföreningar givits en generös frihet att själva avgöra vad som utgör sådana personliga skäl som grundar befogad anledning till vägran. Mitt råd är att du gör en ansökan om upplåtelse hos hyresnämnden för att få ett slutgiltigt och objektivt avgörande i frågan; om detta kan du läsa mer här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?