Beaktande av förskott på arv givet av make X i bodelning och avräkning av förskottet vid arvsskifte efter make Y

2016-06-09 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far köpte för över 30 år sedan en gård och några år senare gifte han sig med min mor som då hade två barn med sig in i äktenskapet. För ett år sedan köpte jag gården billigt (gåvobrev utfärdades på det) av min far och då skrevs en revers på del av summan. Min far har sedan dess rivit och återlämnat reverserna till mig och sagt att jag inte behöver betala resterande summa. Nu har dock min mor avlidit och min fråga är om min mors två barn (särkullebarnen) kan kräva att denna skuld betalas trots att min far redan rivit skuldebrevet? Det finns inget testamente och gården var inte enskild egendom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas att det din far gjort är att skänka återstående del av gården till dig som en gåva. Problemet som aktualiseras är om särkullsbarnen (barnen som är barn till din mamma men inte till din pappa) kan göra anspråk på gåvodelen.

Inledningsvis ska några ord sägas om överlåtelsen (även om det inte är ett direkt svar på din fråga). Av äktenskapsbalken här 1 kap 3 § framgår att vardera make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Det innebär att varje make som huvudregel har rätt att förfoga fritt över sin egendom under äktenskapet precis som vem som helst som inte är gift. Undantag gäller dock bl a för makarnas gemensamma bostad samt annan fast egendom enligt 7 kap 5 §. För att få avhända sig sådan egendom krävs den andra makens samtycke alternativt domstolens godkännande (7 kap 8 §). Jag utgår från att överlåtelsen till dig har skett med din mors samtycke.

Nu till svaret på din fråga. En bodelning ska nu göras eftersom det finns särkullsbarn som har rätt att få ut sin laglott direkt (Agell och Brattström, Äktenskap samgående partnerskap 5 upplagan s 169). (Du måste däremot vänta på din laglott, eftersom din far tar över din del så länge tills hans bortgång enligt ärvdabalken här 3 kap 1 §.) Om den benefika delen ska räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap 1§ ärvdabalken, vilket det ska "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett", ska den benefika delen av gården ska ingå i bodelningen, vilket följer av äktenskapsbalken 11 kap 5§ (Brattström och Singer, Rätt arv 4 upplagan s 186). Den benefika delen läggs då på din fars egendom vid bodelningen. Sedan ska förskottet avräknas vid arvsskiftet efter din mor i den mån det går enligt ärvdabalken 6 kap 1§ stycke 2, första och andra meningen som lyder såhär: "Har en make (din far) av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken (din mor). Om detta arv inte räcker till, skall återstoden avräknas på arvet efter den andra maken."

Sammanfattningsvis ska alltså den benefika delen av gården ingå i bodelningen, om det kan anses vara ett förskott på arv, vilket det förmodligen är. (Det är du som har att bevisa att det inte skulle vara det). Det får betydelse för hur mycket pengar som senare kan delas ut till särkullsbarnen vid arvsskiftet efter din mor. Lagregleringen på området är som du märker komplicerad. För ytterligare konsultation i frågan eller hjälp att upprätta bodelningen rekommenderar jag dig att kontakta Familjens jurist. Du kan boka tid direkt genom detta formulär http://lawline.se/boka

Om du vill att jag ska förtydliga något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.se

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1179)
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

Alla besvarade frågor (88342)