Bäst behov av gemensam bostad

FRÅGA
Hej! Det är så att jag och min sambo skall gå isär. Han har valt att lämna mig. Vi har tidigare bott i en lägenhet där vi båda stod på kontraktet men vi flyttade till ett nytt ställe. Nu ser jag att jag inte står med på kontraktet utan bara min ex-sambo. Har han rätt till att kasta ut mig? Vill tillägga att han jobbar heltid och tjänar mer än mig. Jag vill så gärna bo kvar. Det är så svårt att hitta lägenhet. Hur skall jag göra?Med vänlig hälsning, Nellie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

Är bostaden samboegendom?
I 3 § sambolagen framkommer att bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Undantag från denna regel finns i 4 och 9 §§ sambolagen. I 4 § stadgas exempelvis att ärvd egendom med föreskrift att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte ska utgöra samboegendom. Vidare stadgas i 9 § att det går att avtala i samboavtal att viss egendom inte ska vara samboegendom.

Om det inte finns samboavtal, eller om egendomen inte är sådan som anges i 4 § sambolagen, är bostaden samboegendom. Det betyder att ni har båda rätt till bostadens värde i en bodelning (hälften var). Det krävs inte att du står på kontraktet. Det avgörande är om bostaden förvärvats för gemensam användning. Du skriver att ni hade en bostad tillsammans, och sedan flyttade till en ny bostad. Det är tydligt att den nya bostaden då var förvärvad för gemensam användning. Bostaden är således samboegendom.

Bäst behov av den gemensamma bostaden

I 16 § 2 st sambolagen regleras vem av samborna som ska få rätt till bostaden. Bestämmelsen anger att den som har bäst behov av bostad och bohag ska få denna med avräkning på sin lott i bodelningen. Med avräkning på sin lott menas att den som får bostaden måste ersätta den andre till värdet motsvarande hälften av bostaden. Ersättning kan lämnas genom att tilldela den andre sambon bohag så att värdet som ska ersättas minskar, men eftersom att bostaden oftast är det mest värdefulla blir det i praktiken ofta fråga om ersättning i form av pengar, en sk. skifteslikvid. Då inte många sambor har den ekonomiska kapaciteten att ersätta ("köpa ut") den andre vid en separation blir således en försäljning av bostaden oundviklig. Om det däremot rör sig om en hyresrätt behöver ersättning inte lämnas eftersom att en hyresrätt inte har något värde juridiskt sett.

Vem som ska få bostaden är alltså beroende av vem av er som har bäst behov av den. Eftersom att det bara är din f.d. sambo som står på kontraktet på bostaden, måste ett övertagande även vara skäligt.

Behovs- och skälighetsprövningen

Det är alltså en behovs- och skälighetsprövning som ska göras vid ett övertagande.

Skäl som kan åberopas för att erhålla bostaden kan vara att sambon kommer att få ensam vårdnad om gemensamma barn om sådana finns, eller att den sambon blir boförälder efter separation. Vem som har bäst möjlighet att skaffa ny bostad kan även spela in. I övrigt kan ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats ha betydelse. Samtliga omständigheter kan i princip åberopas, även om inte alla har samma tyngd i bedömningen. Att den ene sambon får ensam vårdnad om barn eller blir boförälder får anses ha avgörande betydelse. Om sambon har egna barn som bott tillsammans med sambon i bostaden är det också ett skäl. I ert fall, om inte gemensamma barn finns, har troligen respektive sambos möjlighet att skaffa en ny bostad störst betydelse.

Vid skälighetsprövningen tas hänsyn till ekonomiska förutsättningar att kunna behålla bostaden. Att den sambo som ska överta bostaden har möjlighet att lösa ut den andre har betydelse. Att bostaden har ett affektionsvärde för en sambo spelar roll. Om det är så att ni förvärvade bostaden tillsammans och ingendera har problem ekonomiskt att behålla bostaden samt att det inte finns något affektionsvärde, torde behovsprövningen vara det avgörande. Vid behovsprövningen kan de omständigheter jag nämnde ovan åberopas.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86660)