Barns umgängesrätt med närstående

2017-11-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! våra barn barn är sol plaserade. Mamman är arg på oss för att jag gjorde en oro anmälan om mammans umgänge. Vi får ett meddelande från barnens mor att vi inte får ha kontakt med familjehemmet och socialen eller barnen och veta hur dom mår. Jag tar ändå kontakt med socialen och frågade om det är möjligt att hon får förbjuda oss att inte ha kontakt och få information om barnen. Det vi får till svar är att barnen är sol plaserade och då är det hon som avgör vem som ska få träffa och ha kontakt med barnen. Vi vet att barnen frågar efter oss och vi har varit mycket tillsammans med dom. Men vi är osäkra på om vi tolkar lagen rätt och då är det barnen som avgör vem dom vill ha umgänge med.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Då era barnbarn har blivit placerad i ett familjehem är socialtjänstlagen (SoL) tillämplig. Vård genom placering av barn på familjehem ska utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § fjärde stycket SoL). Detta innebär att barnet inte får hindras kontakt med känslomässigt betydelsefulla närstående. Som far- och morföräldrar har man i de flesta fall en sådan viktig position som är betydelsefull för barnet. Vidare ansvarar barnets vårdnadshavare enligt 6 kap. 15 § tredje stycket föräldrabalken (FB) för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.

I er fråga framgår det att ni tidigare umgåtts mycket med barnen samt att barnen frågar efter er. Vidare är ni barnens mor-/farföräldrar och ni är därför med hög sannolikhet klassificerade som både anhöriga och närstående till barnen. I det fall vårdnadshavarna motverkar barnets umgängesrätt med er strider det mot svensk rätt. Detta innebär även att socialnämndens uttalande är felaktigt. Istället bör socialnämnden väcka talan i rätten om att barnen ska ha rätt till umgänge med er (6 kap. 15a § andra stycket FB).

Eftersom att socialnämndens uttalande inte är korrekt rekommenderar jag er att ta kontakt med inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att lämna era synpunkter.

Hoppas att ni fått svar på din fråga. Ni är välkomna att återkomma om ni har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?