FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/03/2018

Barns rättigheter

Barns grundläggande rättigheter,

Vad säger reglerna?

Vad innebär rätten till omvårdnad?

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn och vem ska ha vårdnaden om barnet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om barnens rätt finns i framförallt föräldrabalkens 6 kap. I 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB) (HÄR) anges till exempel att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran samt att barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart. Vidare anges att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Rätten till omvårdnad innebär rätt till de mest grundläggande fysiska behoven, så som näring och skydd för liv och hälsa. Utöver dessa grundläggande rättigheter brukar man tala om vissa vägledande principer, t.ex. att barnet har rätt till ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar, att leva och utvecklas i en miljö som kan tillgodose barnets behov av stimulans, att få påverka sin egen situation samt att omgivas av människor som ger dem kärlek och vilka barnet i sin tur kan ge kärlek till.

I 6 kap. 2 § 2 st. FB (HÄR) anges att den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att behoven enligt 1 § (se ovan) blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också se till att barnet får tillräcklig tillsyn samt tillfredsställande försörjning och utbildning. Av samma paragraf 1 st. (HÄR) framgår att det antingen är barnets båda föräldrar eller en av dem som har vårdnaden om barnet. Detta om inte rätten bestämt att vårdnaden ska tillfalla en eller två särskilt bestämda andra vårdnadshavare än föräldrarna. Skulle tvist råda mellan t.ex. barnets föräldrar om vem som ska ha vårdnaden ska "barnets bästa" vara avgörande för vårdnadsbeslutet. Här ska hänsyn tas till exempelvis risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller dylikt, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna samt barnets egna vilja. Detta framgår av 6 kap. 2 a § FB (HÄR).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000