Barns rätt till laglott och jämkning av testamente

2016-05-31 i Laglott
FRÅGA
Hur mycket ärver särskullsbarn om det finns ett testament som ger sambon allt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om arvsrätt finns reglerat i Ärvdabalken (ÄB).

Hur arvet fördelas när inget testamente existerar

Arvet efter en person ska enligt ÄB 2 kap fördelas enligt den legala arvsordningen, där närmare släktingar har företräde till arvet framför mer avlägsna. Barnen till en avliden förälder har därmed företräder framför alla andra arvingar att ärva hela den avlidna förälderns kvarlåtenskap*. Denna företrädesrätt gäller även framför den avlidna förälderns eventuellt efterlevande sambo, eftersom sambor enligt ÄB inte har arvsrätt.

Skulle ett testamente inte ha existerat i det fall du presenterat, skulle ”särkullbarnen”**, och de eventuellt gemensamma barnen, ärva allt från deras avlidan förälder. Den efterlevande sambon hade då inte fått någonting.

*Kvarlåtenskapen är det som den avlidne föräldern lämnar efter sig, och således det som ska fördelas genom arv.

**Särkullbarn är egentligen endast beteckningen på de barn en make är förälder till, men inte den andra maken. Beteckningen används inte på motsvarande sätt för samboförhållanden. För enkelhetens skull kommer jag dock göra det ändå i detta svar, men termen kommer att sättas inom citat.

Hur arvet fördelas när ett testamente existerar

Genom att upprätta ett testamente, kan dock en förälder sätta ÄB:s regler ur spel. Det är alltså möjligt för en förälder att genom testamentet se till att den efterlevande sambon ärver, istället för att låta all kvarlåtenskap tillfalla barnen. Det är dock inte möjligt för en förälder att med bindande verkan testamentera bort all sin kvarlåtenskap till en efterlevande sambo. Det går med andra ord inte att göra sina barn, varken gemensamma eller ”särkullbarn”, arvslösa.

De ”särkullbarn” du presenterar i din fråga har enligt ÄB 7:3 nämligen en lagstadgad rätt att få ut sin laglott vid sin förälders bortgång. Detta oavsett om föräldern i sitt testamente skulle ha testamenterat bort allt till sin sambo. Laglotten utgör hälften av det arv som ”särkullbarnen” enligt den legala arvsordningen skulle ha fått, dvs vad ”särkullbarnen” skulle ha ärvt om deras förälder inte skulle ha upprättat något testamente (arvslotten). Detta framkommer av ÄB 7:1.

Exempel

Låt mig åskådliggöra vad som sagts med ett exempel:

Låt oss säga att ”särkullbarnens” förälder efterlämnar 12 000 kr i kvarlåtenskap som ska fördelas genom arv. Låt oss också bestämma att föräldern efterlämnar sig två särkullbarn, men inga gemensamma barn med den efterlevande sambon. Om föräldern inte skulle haft ett testamente, skulle ”särkullbarnen” ha ärvt 6 000 kr var enligt den legala arvsordningen i ÄB 2:1. Nu finns det dock ett testamente som ger den efterlevande sambon allt. Pga ”särkullbarnens” rätt till sin laglott kommer de dock att ärva ändå, men endast hälften av vad de skulle ha fått enligt den legala arvsordningen. ”Särkullbarnen” kommer därmed att ärva 3 000 kr var, medan den resterande kvarlåtenskapen på 6 000 kr kommer att tillfalla den efterlevande sambon.

Jämkning av testamente måste begäras

Viktigt att notera är att var och ett av ”särkullbarnen” måste begära jämkning av testamentet för att få ut sin berättigade laglott. Detta framkommer av ÄB 7:3. Jämkning måste begäras inom sex månader från tidpunkten då ”särkullbarnen” blivit delgivna testamentet. Jämkningen kan ske antingen genom att anspråk riktas direkt mot den efterlevande sambon, eller att talan väcks i domstol mot denne. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att begära jämkningen i samband med boupptäckningssammanträdet.

Det ”särkullbarn” som inte begär jämkning inom sex månader, förlorar sin rätt att få ut sin laglott, och ärver i det fall du presenterat ingenting av den avldina föräldern. De ”särkullbarn” som å andra sidan jämkar och blir berättigade att få ut sin laglott, har rätt att få ut denna direkt. De behöver således inte vänta på att även den efterlevande sambon avlider.

Slutsats

Trots att det finns ett testamente som ger sambon allt, har alltså ”särkullbarn” alltid rätt att få ut sin laglott, vilket motsvarar hälften av arvslotten. För att få ut sin laglott, måste ”särkullbarnen” dock inom sex månader från testamentets delgivning begära jämkning. Görs inte detta förlorar ”särkullbarnen” sin rätt till laglotten och kommer således inte ärva någonting.

Jag hoppats att detta har svarat på din fråga, och om du undrar över något mer är du mer än välkommen att ställa en fråga till oss igen, eller ringa oss på 08-533 300 04. Skulle du behöva hjälp med att skriva ett testamente kan vi också hjälpa dig med det HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93068)