FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/01/2020

Kontrollerande vårdnadshavare och barns missförhållande

Hej. Min kompis har en väldigt kontrollerande mamma, han har inte fått gå ut på tre månader, han är 17 år gammal och studerar vid gymnasiet. Han får inte träffa vänner eller ha fritidsaktiviteter utöver skolan. Är detta fullt lagligt?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om detta är lagligt eller inte besvaras framförallt med hjälp av bestämmelserna som finns i föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (SoL).

Jag utgår från att det endast är din väns mamma som är vårdnadshavare. Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett barn som är omyndig står vanligtvis under föräldrarnas vårdnad. Din vän är fortfarande omyndig och står under vårdnad av sin mamma.

Enligt 6 kap. 2 § FB gäller vårdnaden fram till att man fyllt 18 år. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § (det jag skrev i stycket ovan) blir tillgodosedda. Din väns mamma ska se till att din vän får den tillsyn som behövs med hänsyn till din väns ålder, utveckling och andra omständigheter. Samtidigt är det inte bara vårdnadshavaren som ska se till att barnets behov tillgodoses utan ett stort ansvar ligger också på att samhället och kommunen ser till att barnet får en god uppväxt, genom att till exempel erbjuda fritidsaktiviteter.

Det betyder alltså att din väns mamma får naturligtvis sätta upp regler för sitt barn, men att kontrollera din vän och inte låta personen gå ut överhuvudtaget går emot den grundläggande principen om "barnets bästa" och även det ansvar som kommunen har för enskilda som bor i kommunen. Jag skulle argumentera för att mammans behandling av sitt barn som snart blir myndig inte är att se efter din väns personliga förhållanden och att din väns behov inte blir tillgodosedda, utifrån de bestämmelser som jag nämnt ovan.

Vidare kan jag också nämna att mammans agerande inte stämmer överens med de särskilda bestämmelser som socialnämnden måste jobba utifrån, till exempel att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och att i ett nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga. Reglerna om detta finns i 5 kap 1 § punkt 1-2 SoL.

Ett sätt för att bättra situationen kan vara att kontakta socialtjänsten i kommunen och berätta om din väns omständigheter. Enligt Socialstyrelsen rekommenderas alla att anmäla misstankar om att barn far illa. Det finns också en bestämmelse i SoL, 14 kap. 1 c §, där det står att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Det behöver inte bara handla om missförhållanden i hemmet utan man kan anmäla situationen även när det gäller den unges hälsa eller utveckling utanför hemmet, som i detta fall. Den som anmäler har rätt att vara anonym om man är en privatperson.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan också bli aktuell. Vård kan då bland annat beslutas för barn under 18 år utan samtycke av den eller dem som har vårdnaden om barnet, och när den unge har fyllt 15 år, av den själv, enligt 1 § andra stycket LVU.

Enligt 2 § LVU kan vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Såsom du har beskrivit situationen kan det argumenteras för att det finns en risk för att din väns hälsa (fysisk och psykisk) eller utveckling (social utveckling) skadas. Det betyder alltså att din väns mamma inte behandlar sitt barn och din vän på ett sätt som stämmer överens med lag. Sådana insatser som jag har beskrivit är dock något som socialtjänsten gör och därför kan det vara bra att kontakta socialnämnden i första hand.

Utan att veta mer omständigheter än de du har beskrivit skulle jag påstå att mammans agerande inte är lagligt eftersom man (båda vårdnadshavaren och kommunen) ska se efter barnets bästa. Barnet ska växa upp i en trygg miljö och få sina behov tillgodosedda. Barn och unga ska även ha en möjlighet till en social utveckling, vilket inte verkar tas i beaktning av mamman. Ett tips är att kontakta socialnämnden och berätta om situationen och på så sätt upplysa om de missförhållanden som sker och har skett .

Du kan läsa mer om socialtjänstens arbete på deras hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/

Jag hoppas att situationen löser sig och att du fick din fråga besvarad.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”